Boom kappen

De gemeenteraad van Cuijk hecht veel waarde aan het groene karakter van de gemeente. Belangrijke bomen en houtopstanden, die op de Groene kaart staan mogen daarom in principe niet gekapt worden. Er zijn uitzonderingen.

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u voor uw voorgenomen (kap-) werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Als bedrijf heeft u voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig. U kunt het formulier op omgevingsloket ook downloaden en uitprinten. In dat geval doet u het volgende.

  • Vul het aanvraagformulier volledig in
  • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal naar gemeente@cuijk.nl of per post naar: Gemeente Cuijk, Correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave. U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente
  • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt

Regelgeving

Bomen worden in de gemeente Cuijk beschermd door de bomenverordening met bijbehorende Groene kaart en de bijbehorende beleidsregels. Op de Groene kaart staan alle beschermde bomen en houtopstanden, waarop een kapverbod van toepassing is. Slechts bij uitzondering mag een beschermde boom gekapt worden. In de beleidsregels is geregeld hoe uitvoering gegeven wordt aan de Bomenverordening. Daarin staat ook waar een vergunningaanvraag aan moet voldoen. Bomen worden ook beschermd door regels die vastgelegd zijn in het bestemmingsplan en de Wet natuurbescherming.

Bomen kunnen ook worden beschermd door de Wet natuurbescherming. De uitvoering daarvan ligt bij de provincie Noord Brabant.

Wilt u een boom kappen dan kunt u een kapmelding indienen via het omgevingsloket met de aanvraag voor een Omgevingsvergunning. Maar er bestaat ook nog steeds de mogelijkheid de kapmelding rechtstreeks bij de provincie te doen.

Soms wordt een boom beschermd door het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld bij landschapselementen en monumentale bomen. Dit kunt u controleren via www.omgevingsloket.nl. Daar kunt u een vergunningscheck doen en eventueel een vergunning aanvragen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen bekijken. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u een conceptaanvraag/vooroverlegplan indienen, zo voorkomt u onnodige kosten.

Als uw boom niet op de Groene kaart staat en het bestemmingsplan legt ter plaatse van uw boom geen verbod op voor kappen van bomen/houtopstanden, dan mag u zonder een omgevingsvergunning de boom kappen. De regelgeving rond het beschermen van bomen is ingewikkeld en aan verandering onderhevig. Neem daarom gerust contact op met uw gemeente via 0485-396600 of via gemeente@cuijk.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Kosten

2021

De kosten bedragen € 23,50

Contact

De regelgeving rond het kappen van bomen is ingewikkeld en aan verandering onderhevig. Heeft u daarom vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met gemeente Cuijk via 0485-396600 of via gemeente@cuijk.nl.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app