Burgerbegroting gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk wil graag gaan werken met een burgerbegroting, zoals ook afgesproken in het coalitieprogramma. Door een burgerbegroting kunnen we burgers méér te betrekken bij de gemeente en de politiek. Een burgerbegroting is een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget (of een deel ervan) wordt besteed. Like, volg en deel alles van de Burgerbegroting gemeente Cuijk op www.facebook.com/burgerbegrotingcuijk!

Actueel

Update 20 april:

EERSTE BURGERBEGROTING GEMEENTE CUIJK SMAAKT NAAR MEER

De eerste Burgerbegroting van de gemeente Cuijk leverde afgelopen woensdag – naast een kleine 100 deelnemers – een aantal verrassende resultaten op.

Budget vrijmaken

Geobserveerd door enkele tientallen belangstellenden (raads- en commissieleden en andere geïnteresseerde inwoners) discussieerden en onderhandelden de deelnemers als eerste over de vraag "Waar zou de raad - wat u betreft - budget kunnen vrijmaken/kunnen bezuinigen?". Elke deelnemer gaf met behulp van het leggen van muntjes aan op welk onderdeel de raad – indien nodig – zou moeten/kunnen bezuinigen. Hoe meer muntjes, hoe groter de bezuinigingsmogelijkheid bij dat betreffende onderwerp, aldus de deelnemers. De verdeling van de in totaal 455 muntjes zag er als volgt uit:

Budget investeren

Het "vrijgemaakte" budget van € 140.000 werd door de deelnemers als volgt verdeeld over de 7 onderwerpen (bij elk onderwerp staat het betreffende bedrag vermeld).

De gemeenteraad neemt de uitkomsten van deze Burgerbegroting mee tijdens de behandeling van de Kadernota op 10 juli aanstaande.

Update 18 april:

Morgenavond - woensdag 19 april 2017 - vanaf 19.30 uur in de schouwburg Cuijk, stellen inwoners van de gemeente Cuijk de eerste Burgerbegroting op. Nadat de deelnemers eerst hebben aangegeven waarop de gemeenteraad eventueel zou kunnen bezuinigen, bepalen zij hoeveel "extra geld" er naar de 7 geselecteerde onderwerpen kan gaan. Hierna een korte beschrijving van deze 7 onderwerpen.....

Onderwerp 1: Versterken van de lokale economie

Zorgen voor voldoende werkgelegenheid in de gemeente is belangrijk. Om de economische kracht van de gemeente Cuijk te versterken – en dus meer werkgelegenheid te creëren – wordt op allerlei manieren geïnvesteerd in optimale vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Speerpunten daarbij zijn de brede sectoren Agro en Food en Recreatie en Toerisme.

De gemeente Cuijk beschikt over drie strategisch gelegen bedrijfsterreinen waar ondernemers zich kunnen vestigen: het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker (Haps), het terrein van de voormalige fabriek Homburg (Cuijk) en het industrieterrein Haven Cuijk (Katwijk).

Huidige aanpak/activiteiten ter versterking van de lokale economie:

 • Bedrijfscontactfunctionaris (aanspreekpunt ondernemers)
 • Regionaal Business Developer (actieve benadering bedrijven/ ondernemers voor vestiging in de gemeente Cuijk; budget € 25.000)
 • Werken aan één Economisch Bureau Land van Cuijk
 • Eén ondernemersloket (voor ondernemers met vragen)
 • Verhogen kwaliteit bedrijventerreinen (inzet op bijvoorbeeld Parkmanagement of Keurmerk Veilig Ondernemen)
 • Centrummanagement (versterking organisatie centrum-ondernemers; budget € 61.000)
 • Aanleg snelle internetverbinding (breedband) voor bedrijven
 • Toeristisch Bureau Land van Cuijk
 • Diverse projecten voor de bevordering van recreatie en toerisme, zoals Dommelsvoort, de Bungelaar, jaarlijkse Romeinendag, Buitenmuseum Cuijk over Romeinen et cetera

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor versterken lokale economie, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • Meer promotie voor Cuijk als ideale vestigingsgemeente voor ondernemers
 • Et cetera

Onderwerp 2: Versterken van het centrum van Cuijk

De gemeenteraad van Cuijk wil dat het centrum van onze gemeente compacter wordt. Ook moet de aantrekkelijkheid van het winkelhart (voor inwoners, ondernemers en bezoekers) verder worden versterkt.

In het daarvoor opgestelde centrumplan zijn themagebieden aangewezen: een winkelgebied (het winkelhart), een cultuur- en uitgaansgebied (met name de Grotestraat) en een toeristisch-recreatief gebied (rond de Maasboulevard).

Huidige activiteiten (gemeente samen met centrumondernemers) waarmee het centrum wordt versterkt:

 • Herinrichting van de Grotestraat (bestrating, verkeersstroom et cetera)
 • Een extra trekker aan het winkelhart toevoegen
 • De verbindingsfunctie tussen winkel- en verblijfsgebied verbeteren
 • De entree van het winkelgebied vanaf het Zwaanplein opwaarderen (onder andere nieuwe supermarkt en betere parkeerfaciliteiten)
 • Het Louis Jansenplein inrichten als een mooi verblijfsgebied (opknappen gevels panden, verkeersstructuur verbeteren et cetera)

Voor de versterking van het centrum van Cuijk is voor de jaren 2016-2021 een bedrag van € 4,7 miljoen beschikbaar.

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor versterken centrum Cuijk, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • Meer promotie voor Cuijk, vooral het centrum van Cuijk, als ideaal winkel- en shopcentrum
 • Een verder versterking van de samenwerking tussen de gemeente en de winkeliers in het centrum
 • Et cetera

Onderwerp 3: Investeren in taalonderwijs en -educatie

Goed Nederlands kunnen lezen en schrijven zorgt ervoor dat mensen ook echt kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Het is belangrijk dat mensen bijvoorbeeld brieven, handleidingen of bijsluiters bij recepten goed begrijpen. Maar ook dat zij kunnen rekenen en omgaan met computers.

Het aantal laaggeletterden (mensen die niet goed Nederlands spreken of schrijven) is nog steeds te hoog. In de gemeente Cuijk gaat het (in verschillende leeftijdscategorieën) om ruim 3.000 mensen. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Cuijk € 75.000 voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarbij is de gemeente verplicht om samen te werken met de andere gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Het ziet ernaar uit dat de Rijksbijdrage de komende jaren gaat afnemen. Daarnaast heeft de gemeenteraad vanaf 2018 € 41.000 extra beschikbaar gesteld voor dit onderwerp.

Eerste effecten gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid:

 • 70% past de Nederlandse taal beter toe
 • 55% participeert beter in de maatschappij
 • 53% voelt zich fysiek gezonder
 • 28% heeft een betere arbeidsmarktpositie

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor taalonderwijs en -educatie, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • Aanvullend onderwijs voor laaggeletterden Ter indicatie: de kosten voor een taaltraining (uitgaande van een groep van maximaal 18 personen en 4 dagdelen gedurende 6 weken) bedragen € 15.000
 • Extra training voor medewerkers en partners in het herkennen van laaggeletterdheid
 • Het opleiden van vrijwilligers voor de begeleiding en ondersteuning van laaggeletterden
 • Het inschakelen van bijvoorbeeld de bibliotheek en scholen bij de begeleiding en ondersteuning van laaggeletterden
 • Et cetera

Onderwerp 4: Plekken voor jeugd in elk dorp en elke wijk

Het aantal kinderen van 0 tot en met 18 jaar is in de gemeente Cuijk sinds 2009 met 10% afgenomen. Toch is het van belang dat de jeugd elkaar in hun eigen omgeving kan ontmoeten. Om te spelen, elkaars verhalen te delen en ervaringen uit te wisselen. Gewoon; om te ‘chillen’ en jongere te zijn. Dat moet gebeuren in een veilige omgeving en het liefst in het eigen dorp of de eigen wijk.

De gemeente Cuijk heeft hiervoor beleid (onder andere een speelplekkenplan) en veel voorzieningen voor de jeugd. Sommige hiervan zijn echt speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren, terwijl andere voorzieningen worden gedeeld. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een jongerencentrum, hangplekken of speelplekken, maar dus ook aan sportaccommodaties of wijkgebouwen en dorpshuizen. Om deze voorzieningen te realiseren en in stand te houden, stelt de gemeente geld beschikbaar. Daarnaast wordt een deel van dat geld besteed aan de inzet van mensen die zich met bijvoorbeeld jongerenwerk bezighouden.

Voorbeelden bestaande plekken voor jeugd:

 • Jongerencentrum Cyou (Cuijk)
 • Jeugdgebouw De Kuip (Haps)
 • Jongerenruimte in De Kloosterhof (Beers)
 • Jongerenruimte in ‘t Staagje (Sint Agatha)
 • Beweegpark, inclusief voetbal-/basketbalkooi (Padbroek)
 • Voetbal-/basketbalkooi (de Valuwe)
 • Jongerenontmoetingspunt (Vianen)
 • Meerdere speelplekken (circa 85) met speeltoestellen

Voorbeelden bestaande activiteiten voor jeugd:

 • Inzet jongerenwerk en sportfunctionarissen
 • Realisatie ontmoetingsplaatsen jongeren (12-18 jaar)

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor jeugdplekken, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • De aanleg van een speelplek voor jeugd tot 5 jaar € 11.945
 • De aanleg van een speelplek voor jeugd tussen de 6 en 11 jaar € 24.250
 • Een aanleg van een speelplek voor jeugd tussen de 12 en 18 jaar € 20.678
 • De renovatie en vervanging van speelplekken (huidig budget € 114.000)
 • Meer ontmoetingsplaatsen en/of hangplekken voor onze jeugd
 • Jeugd- en jongerenwerk in het algemeen
 • Het opzetten van een jeugd- en/of jongerenraad
 • Jeugdactiviteiten op het gebied van bewegen en gezondheid
 • Et cetera

Onderwerp 5: Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen en sociaal isolement voorkomen

Iedereen moet zo goed mogelijk in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Onder de paraplu van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden inwoners die ondersteuning nodig hebben geholpen. Vanuit het gemeentelijk minimabeleid wordt hulp geboden om sociaal isolement te voorkomen.

Vanuit de Wmo en het minimabeleid worden dus verschillende voorzieningen geboden voor inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Actuele voorbeelden voorzieningen vanuit de Wmo:

 • Huishoudelijke hulp
 • Woningaanpassing
 • Rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen, zoals vervoer via de Regiotaxi
 • Mantelzorg
 • Algemene ondersteuning

Veel van deze voorzieningen hebben een zogenaamd ‘open-einde’. Dat betekent dat de gemeente – ook al zou de gemeente geld tekort komen – verplicht is de voorziening te verstrekken.

Actuele voorbeelden voorzieningen vanuit minimabeleid:

 • Schuldhulpverlening
 • Bijzondere bijstand
 • Collectieve ziektekostenverzekering voor minima
 • Persoonsgebonden budgetten (PGB’s)

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor langer zelfstandig wonen en voorkomen sociaal isolement, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • Het realiseren van een ontmoetingsplek voor eenzame ouderen
 • Meer communicatie met burgers over de mogelijkheden die de Wmo biedt ter bevordering van langer zelfstandig kunnen wonen
 • Extra ondersteuning voor mantelzorgers
 • Het bieden van hulp bij het gebruik van een computer en internet
 • Meer communicatie met burgers over de mogelijkheden die de gemeente heeft om sociaal isolement te voorkomen
 • Et cetera

Onderwerp 6: Meer inwoners gaan sporten en bewegen

Sport en bewegen is goed voor geest en lichaam. Daarom wil de gemeente Cuijk ook zorgen voor een toegankelijk en divers sport- en bewegingsaanbod en kwalitatief goede sportvoorzieningen. Voor iedereen.

Enkele actuele gemeentelijke sportstimuleringsactiviteiten:

 • Accent op jeugd, via onder andere subsidies aan verenigingen voor jeugdleden (budget € 93.000)
 • Voor het organiseren van activiteiten in wijken en dorpen zijn drie buurtsportcoaches actief; zij geven ook les op verschillende basisscholen (€ 90.000)
 • Een buurtsportcoach werkt in de wijk/het dorp, samen met verschillende partners, aan het stimuleren van sport en bewegen
 • Het project Jongeren op gezond Gewicht (JOGG)
 • Financiële bijdrage aan het schoolzwemmen (€ 75.000)

Huidige accommodaties voor sportverenigingen:

 • 20 voetbalvelden
 • 2 kunstgrasvoetbalvelden
 • 2 kunstgrashockeyvelden
 • 2 honk-/softbalvelden
 • 1 korfbalveld
 • 1 sportcentrum met zwembad (De Kwel)
 • 2 sporthallen (Beers en Haps)
 • 4 gymzalen (Vianen, Heeswijkse Kampen, de Valuwe, Sint Agatha)
 • gymzaal IKC Padbroek (in aanbouw)
 • na ingebruikname nieuw gebouw Merletcollege krijgt de gemeente de huidige sporthal van het Merletcollege aan de Grotestraat en de gymzaal aan de Robijnlaan in eigendom

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor meer sporten en bewegen, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan:

 • Meer communicatie met burgers over de mogelijkheden voor sport en bewegen in de gemeente Cuijk
 • Schoolzwemmen
 • Meer inzet van buurtsportcoaches
 • Meer subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen
 • Meer aandacht voor de mogelijkheden van sporten en bewegen voor met name oudere inwoners
 • Et cetera

Onderwerp 7: Meer burgerparticipatie

Burgers, maatschappelijke partners en ondernemers hebben veel mogelijkheden om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen bij gemeentelijk beleid. En dat is belangrijk, want de gemeente; dat zijn wij samen.

De gemeente Cuijk wil de komende jaren de mogelijkheden voor burgerparticipatie vergroten en meer ideeën uit de samenleving ophalen. Het experiment Burgerbegroting is daarvan een voorbeeld. Uiteindelijk doel is om ervoor te zorgen dat initiatieven van burgers het uitgangpunt zijn, waarbij de gemeente een ondersteunende rol speelt.

Enkele actuele vormen van burgerparticipatie:

 • Bewoners-, informatie- of inspraakavonden
 • Inspreken tijdens raads- of commissievergaderingen
 • Het burgerpodium, ronde tafelgesprek
 • Klankbordgroepen
 • Referenda en burgerinitiatieven
 • Gemeentelijk Digitaal Inwonerspanel (kosten per enquête circa € 2.500)
 • De contacten met de wijk- en dorpsraden
 • Wijk- en buurtbudgetten om bijvoorbeeld zelf een moestuin of groenstrook te onderhouden

De gemeenteraad van Cuijk kan uw extra geld voor meer burgerparticipatie, vanuit de burgerbegroting, bijvoorbeeld besteden aan het experimenteren met verschillende nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals:

 • Met burgers in gesprek gaan over specifieke onderwerpen en de uitkomsten daarvan aan de gemeenteraad voorleggen
 • Inwoners vragen om vanuit hun professionele kennis bepaalde plannen of ideeën kritisch te beoordelen
 • Burgers tijdens een motiemarkt vanuit marktkramen hun ideeën aan raadsleden laten presenteren; willen raadsleden een idee adopteren, dan stellen initiatiefnemer en raadslid gezamenlijk een motie op, die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd
 • Het online meningen vragen en discussie en betrokkenheid creëren via platforms op websites en sociale media
 • Via internet burgers uitnodigen om ideeën aan te dragen en mee te denken over problemen en oplossingen
 • Et cetera

Update 29 maart:

Op 19 april is het zover. Die avond in de schouwburg krijgt de eerste Burgerbegroting van de gemeente Cuijk echt gestalte. De werkgroep Burgerbegroting heeft eerder deze maand de zeven onderwerpen bepaald, die op 19 april 2017 worden voorgelegd aan de inwoners van Cuijk. Op dit moment worden deze zeven onderwerpen concreet gemaakt. Wat betekent bijvoorbeeld een extra bedrag voor een bepaald onderwerp? Wat gebeurt er dan met dat geld? Hoeveel geld gaat er op dit moment al naar dat onderwerp? Door deze en andere vragen te beantwoorden wordt het voor elke inwoner op 19 april duidelijk waarover hij of zij beslist en wanneer er bijvoorbeeld extra geld naar een onderwerp gaat.

De zeven gekozen onderwerpen zijn:

 1. Versterken lokale economie
 2. Versterken centrum Cuijk
 3. Meer inwoners gaan sporten en bewegen
 4. Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen en sociaal isolement voorkomen
 5. Investeren in taalonderwijs en educatie
 6. Meer burgerparticipatie
 7. Plekken voor jeugd in elk dorp en elke wijk
   
   

Werkgroep Burgerbegroting

In december 2016 is via de wijk- en dorpsraden een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat inmiddels uit ruim 25 inwoners uit de verschillende wijken en dorpen van de gemeente Cuijk en is aan de slag gegaan met de eerste voorbereidingen.

Onderwerpen Burgerbegroting gemeente Cuijk

De werkgroep Burgerbegroting heeft in eerste instantie 72 onderwerpen uit de Begroting Cuijk 2017 teruggebracht naar twintig onderwerpen. Deze twintig onderwerpen zijn voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel van de gemeente Cuijk.

Panelleden en inwoners hebben op een schaal van 1 tot 10 per onderwerp aangegeven hoe belangrijk zij de onderwerpen vinden. Vanuit die inventarisatie heeft de werkgroep Burgerbegroting op 14 maart bepaald, welke zeven onderwerpen op 19 april 2017 worden voorgelegd aan en besproken met de inwoners van de gemeente Cuijk.

Campagne

De campagne - die ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk inwoners op 19 april aanwezig zijn bij de Burgerbegrotingsbijeenkomst in de schouwburg - loopt. Via onder andere deze website, de gemeenterubriek in het Cuijks Weekblad, posters en social media (Twitter en Facebook) worden alle Cuijkenaren zo goed mogelijk geïnformeerd over de bijeenkomst op 19 april, de burgerbegroting en natuurlijk de onderwerpen die op 19 april worden besproken.

Bekostiging van de gekozen onderwerpen

Een aantal leden van de werkgroep Burgerbegroting bekijkt welke mogelijkheden er binnen de begroting zijn om de bekostiging van de gekozen onderwerpen te kunnen realiseren. Waar halen we het geld vandaan? Ook deze suggesties worden in de brede werkgroep Burgerbegroting besproken en daarna op 19 april 2017 als mogelijkheden voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Cuijk.

Meer informatie

Hieronder vindt u interessante links en documenten over de burgerbegroting in het algemeen en de Burgerbegroting Cuijk in het bijzonder.

Heeft u vragen of opmerkingen over het experiment “Burgerbegroting Cuijk”? Stuur dan een e-mail naar gemeente@cuijk.nl.