Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Publicatiedatum: Donderdag 2 april 2020

Op dit moment wordt onze website veel bezocht. Hierdoor kan het voorkomen dat het digitale formulier langzamer is. Merkt u dat het traag gaat, vult het formulier dan alstublieft op een ander moment in.  Zo kunt u ervoor zorgen dat de noodzakelijke digitale dienstverlening kan doorgaan. Onze website is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt dus ook buiten kantooruren uw aanvraag doen. 

Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-1)

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. De regering wil deze zelfstandig ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten

Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De regeling geldt in eerste instantie voor maximaal 3 kalendermaanden.

Let op:

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Als u vragen heeft dan kunt u ze ons stellen. Daarvoor kunt u mailen naar vragentozo@cgm.nl.

De algemene bijstand (Tozo) wordt verleend voor ten hoogste drie aaneengesloten kalendermaanden en ziet uitsluitend op de kalendermaanden maart tot en met augustus 2020. De aanvraag dient te worden ingediend vóór 1 juni 2020! Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020).

Verlenging: Tozo-regeling per juni 2020 (TOZO-2)

Tozo 2: de verlengde regeling

Het kabinet heeft besloten de Tozo-regeling met drie maanden te verlengen. De regeling die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Dus als u nu gebruikmaakt van de regeling, kunt u - als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet - uw Tozo-uitkering verlengen.

Tozo 2 aanvragen?

Het is nog niet exact bekend vanaf wanneer de digitale aanvraag beschikbaar is. Wij houden u op de hoogte via deze website. Kijk daarom regelmatig op onze website.

U kunt altijd een aanvraag met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 indienen. Uw aanvraag moet wel uiterlijk 31 augustus 2020 bij ons binnen zijn. Voor verlengde aanvragen zullen wij een verkort aanvraagformulier gebruiken.

Partnerinkomenstoets bij Tozo 2

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 was dat niet het geval. Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner dus mee bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus 2020. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni 2020? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus 2020. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli 2020 loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor alleen de maand augustus.

Liquiditeitsproblemen?

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen gekomen? Ook in de vervolgregeling Tozo 2 kunt u een lening aanvragen. Het maximale bedrag dat u kunt lenen - voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk – is € 10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen lening aanvragen.

Uitkering voor levensonderhoud vanwege de Coronacrisis

Een ondernemer die door de Coronacrisis op dit moment geen inkomen heeft kan een tijdelijke uitkering krijgen vanuit de gemeente. Het verlies van inkomen moet dus echt komen door de Coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat u uw winkel heeft moeten sluiten, geen klanten meer mag ontvangen, uw opdrachten zijn beëindigd, of geen leveringen meer kunt doen. Het kabinet doet een moreel appel op u om zich alleen in de situatie zoals hierboven genoemd te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Lening voor bedrijfskapitaal vanwege de Coronacrisis

Naast een uitkering voor levensonderhoud kunt u ook een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening is maximaal € 10.157,00. Het rentepercentage is 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft de lening niet afgelost te worden. Om in aanmerking te komen moet u verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis.

Het verstrekken van bedrijfskrediet Tozo is een vorm van Staatssteun van de Nederlandse overheid. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

U moet daarom een de-minimisverklaring afgeven. Een de-minimisverklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen. In deze verklaring moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend. Binnen de digitale aanvraag Tozo, wordt u gevraagd hierover een verklaring af te leggen. U hoeft dus niet nog een afzonderlijke verklaring aan ons over te leggen.

Als u vragen heeft over de de-minimisverklaring, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Europa decentraal.

De voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U woont in de gemeente Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldig verblijfsdocument
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd
 • Met uw bedrijf voert u alleen of voornamelijk werkzaamheden uit in NederlandU beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om uw beroep via uw onderneming uit te mogen voeren
 • U bent met uw bedrijf gestart voor het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U moet voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam moet zijn als zelfstandige. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Hierbij worden ook de uren geteld die u besteedt aan administratie of acquisitie
 • Er wordt in deze regeling niet gekeken naar het inkomen van uw partner of uw vermogen.
 • de uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat

 • U alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit

Uitbreiding doelgroep vanaf mei 2020

 • U woont als ondernemer in Nederland , maar hebt in het buitenland uw bedrijf, dan geldt dat u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag kunt indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland
 • U woont als ondernemer in Nederland .Voor enkel een aanvraag bedrijfskrediet geldt de grens tot pensioengerechtigde leeftijd niet langer.
 • U woont als ondernemer buiten Nederland, maar u hebt in Nederland uw bedrijf, dan kunt u vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de Gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

De ingangsdatum van Tozo

U kunt aanspraak maken op de Tozo vanaf het moment dat u geen inkomen meer heeft of een inkomen heeft dat lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Wat de hoogte van het sociaal minimum is, is afhankelijk van uw leefsituatie en leeftijd. De uitkering kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden toegekend, als vast staat dat u vanaf dat moment een lager of geen inkomen had. Als u dus bijvoorbeeld op 15 mei 2020 een aanvraag indient en u kunt aantonen dat u vanaf 1 maart 2020 voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een uitkering. U hoeft dus niet nu direct een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Als wij uw aanvraag maar vóór 1 juni 2020 hebben ontvangen.

Kunt u als zelfstandig ondernemer een ingangsdatum vragen met terugwerkende kracht, anders dan 1 maart 2020?

Ja, dat kan. Een aanvraag kan bijvoorbeeld worden ingediend per 20 april 2020. Men moet zich dan wel realiseren dat een aanvraag kan worden gedaan voor maximaal 3 kalendermaanden. Dan krijgt men voor de maand april voor 10 dagen aanvullende inkomensondersteuning en verder voor 2 hele maanden. Als men echter vanaf de 1e van de maand aanvraagt, krijgt men 3 hele maanden.

Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van een aanvullende inkomensondersteuning voor 3 hele (kalender)maanden. Wil iemand vanaf een willekeurige datum aanvragen, dat moet de gemeente beoordelen of vanaf die dag ook pas een recht is ontstaan.

Hoogte van de uitkering

De regeling kent twee normen: de gehuwdennorm en de alleenstaandennorm.

 1. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie en uw leeftijd en, als u een partner heeft, de leeftijd van uw partner. De uitkering is, een aanvulling op het eigen inkomen. Als u nog wel inkomen heeft (uit bijvoorbeeld uw bedrijf, loondienst, uitkering of alimentatie), maar dit is lager dan de bijstandsnorm, dan wordt het inkomen aangevuld tot de norm die op u van toepassing is (netto € 1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar).
 2. Het inkomen dat u ontvangt moet betrekking hebben op de periode waarover u een uitkering vraagt. Dus als u bijvoorbeeld in de maand maart 2020 nog inkomsten ontvangt die betrekking hebben op februari 2020, dan tellen die niet mee. Maar als u uw werkzaamheden in een deel van de maand maart 2020 nog heeft kunnen voortzetten en daaruit inkomsten ontvangt, dan is dat wel van invloed op de hoogte van de uitkering. Als deze hoger zijn dan het sociaal minimum dan heeft u in de maand maart 2020 geen recht op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud.

Hoe berekent u het netto-inkomen voor de Tozo?

Het totale netto inkomen bestaat uit:

1: Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2: Nettoloon uit loondienst:

Uw nettoloon is u loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3: Netto-uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tozo moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw inkomsten gedaald zijn als gevolg van de Coronacrisis en uw inkomen lager is dan het voor u geldende sociaal minimum. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw inkomen of persoonlijke situatie.

De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de gemeente achteraf controleert of de juiste informatie is verstrekt en de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit dit onderzoek blijkt dat u ons niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan zal de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Daarnaast loopt u dan het risico dat wij u ook nog een bestuurlijke boete op moeten leggen. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen.

Uitbetaling uitkering

Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en na goedkeuring van deze stukken, ontvangt u een voorschot op uw rekening voor de inkomensondersteuning. Dit voorschot is 90% van de van toepassing zijnde norm en zal later verrekend worden wanneer de uitkering wordt toegekend. Als wij nog vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op.

Aanvragen

Kijkt u, voordat u de aanvraag doet, ook eens op de website krijgiktozo.nl. U kunt daar een beslisboom doorlopen en gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Tozo.

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw aangifte IB/PVV 2020. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar bbz@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via https://veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

De volgende bewijsstukken moet u aan ons verstrekken:

 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, geen rijbewijs)
 • Het laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt. U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
 • Bewijsstukken van inkomsten (bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u uit uw eigen bedrijf nog ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.)
 • Meest recente jaarcijfers (deze zijn met name noodzakelijk als u een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal)

Het kan zijn dat de landelijke overheid later besluit dat er toch meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen wij contact met u op.

TOZO-1 aanvragen

Denkt u na het lezen van deze informatie dat u in aanmerking komt voor Tozo? Doet u dan hier uw aanvraag TOZO-1.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentozo@cgm.nl. Vanwege de drukte kan het zijn dat wij u minder snel kunnen antwoorde dan we zouden willen. Wij hopen op uw begrip voor deze bijzondere omstandigheden. Wij wensen u veel sterkte en gezondheid.