De Valuwe

Algemeen

Het betreft de revitalisering van de wijk De Valuwe in Cuijk-Noord. In opdracht van de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland is er een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dat stedenbouwkundig plan is het resultaat van een uitgebreid planproces, dat zich in nauwe samenspraak met de bewoners van de wijk heeft voltrokken. Het concept voor de vernieuwing van De Valuwe bestaat uit diverse ingrepen, onderverdeeld in fasen. Een aantal ervan zijn inmiddels uitgevoerd, zoals het gebied Looiersgaarde/Galberg (fase 1), het Valuweplein met aangrenzende winkels (fase 2b) en het appartementencomplex en de woningen in de omgeving van het Valuweplein (fase 2a). Aan het Valuweplein is gestart met de verbouw van de H. Jozefkerk tot MFA De Valuwe en een voorontwerp (zorg)appartementencomplex (Mooiland) is in voorbereiding, evenals een VO (voorlopig ontwerp) Inrichtingsplan Openbare Ruimte (fase 2c). Bij fase 3 zijn de nieuwbouw huurwoningen door Mooiland opgeleverd en is door de gemeente dit jaar gestart met het woonrijp maken van de openbare ruimte. In fase 3 worden ook zes vrije sector koopwoningen gerealiseerd door Vastgoedregisseur aan de Patakondreef. De voorbereidingen voor fase 4 zijn gestart. Sloop zal naar verwachting in het voorjaar 2018 plaatsvinden. Aansluitend wordt dit gebied bouwrijp gemaakt.

Actuele stand van zaken

Fase 1, 2a en 2b zijn gereed

Fase 2c Verbouw kerk tot MFA is in volle gang, naar verwachting gereed voorjaar 2018. Huurders van de MFA zijn GGZ/Dichterbij, Fysio De Valuwe, en de beheerstichting mfa de Valuwe. Het VO-plan voor het (zorg)appartementencomplex is gereed en inmiddels goedgekeurd door welstand. Ook het VO- Inrichtingsplan Openbare Ruimte is gereed. Beide plannen zijn voorgelegd aan de klankbordgroep voor Fase 2c. Deze klankbordgroep is in oktober 2017 voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leden van de klankbordgroep hebben een bezoek gebracht aan Deurne, waar de GGZ een appartementencomplex heeft dat vergelijkbaar is met het geplande complex in De Valuwe. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2018 opgestart.

Fase 3

Mooiland heeft de nieuwbouw-huurwoningen van deze fase in oktober 2017 opgeleverd. In november 2017 is de gemeente gestart met het woonrijp maken van dit fase-gebied. De uitvoering van het woonrijp maken zal in 3 fases plaatsvinden en naar verwachting zo’n 20 weken duren. Het centrale wordt - als onderdeel van het woonrijp maken - in het voorjaar van 2018 aangepakt. Hiervoor wordt een participatie traject gevolgd. In bouwblok B4 worden zes woningen gerealiseerd door het bureau Vastgoedregisseur (Patakondreef). Het Ontwerp Bestemmingsplan voor deze plannen ligt ter inzage; de formele vaststelling vindt in februari 2018 plaats.

Fase 4

De sloop van oude panden zal door Mooiland naar verwachting in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. De procedure voor het uitwerkingsplan wordt begin 2018 opgestart. De gemeente is van plan om in deze fase nog 11 koopwoningen te realiseren, op de hoek De Valuwe, Valuwsedijk en Goudenrijderstede. De plannen hiervoor zijn nog net geconcretiseerd.

Informatie en documenten

De tekeningen, overzichten en dergelijke vindt u in de bijlagen onder aan deze pagina. Kijk voor meer informatie op www.devaluwe.nl.

Contact

Werkorganisatie CGM, projectleider Frans Verstegen, projectsecretaris Ciska van der Lugt, telefoonnummer: 0485-460300.