Erepenning gemeente Cuijk

De Erepenning gemeente Cuijk wordt slechts in zeer bijzondere gevallen uitgereikt, namelijk als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Cuijk in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Een onderscheiding aan inwoners van de gemeente Cuijk die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning hebben waardig gemaakt.

De erepenning van de gemeente Cuijk is een zilveren 'munt' met een diameter van 50 mm. Hij vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Cuijk met daaromheen de woorden: "erepenning der gemeente Cuijk" en draagt aan de achterzijde het opschrift "aangeboden door de gemeente Cuijk" met vermelding van gegevens omtrent de begiftigde en de reden en datum van toekenning.

De aanvraag

De aanvraag voor de Erepenning gemeente Cuijk geschiedt door of namens het bestuur of de vereniging waar men werkzaam is geweest. Een toelichting op de bijzondere wijze waarop men zich ten behoeve van de Cuijkse gemeenschap heeft ingezet dient vermeld te worden.

De toekenning

De toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders na ambtelijke advisering en toetsing. Ontvangers van de Erepenning gemeente Cuijk worden bijgeschreven in een ereboek.

De uitreiking

Uitreiking van de Erepenning gemeente Cuijk vindt plaats door of namens het college van burgemeester en wethouders tijdens een bijeenkomst die door de aanvrager, de vereniging of door een koepelvereniging wordt georganiseerd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Hout, bestuurssecretariaat gemeente Cuijk via telefoonnummer: 0485-396600 of via mail: nicole.hout@cgm.nl.