Herontwikkeling Grotestraat - Zuid

Het Merletcollege en Danone hebben binnen de gemeentegrenzen voor een nieuwe vestigingslocatie gekozen. De locaties die zij achterlaten in het (plan)gebied Grotestraat - Zuid worden opnieuw ontwikkeld.

luchtfoto plangebied    situatietekening plangebied

Beoogde ontwikkeling

Het pand van het Merletcollege aan de Grotestraat is inmiddels gesloopt en het terrein is klaar voor herontwikkeling. De melkpoederfabriek van Danone is echter nog in bedrijf. Danone zal naar verwachting eind 2022 de activiteiten staken. Daarna wordt de bebouwing, voor zover niet karakteristiek, gesloopt en het terrein klaargemaakt voor herontwikkeling. Gelet op de woonomgeving wordt ook voor beide vrijgekomen locaties herinrichting met woningbouw als het meest passend gezien.

Voor het gehele gebied Grotestraat - Zuid is inmiddels een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarbij worden drie woongebieden onderscheiden:

  • Locatie voormalig Merletcollege
  • Locatie Danone, Maaszijde
  • Locatie Danone, Landzijde

In het gebied wordt veel variatie beoogd. Zo komen er kavels voor particuliere bouw en kavels voor projectbouw waarbij zowel ruimte zal bestaan voor twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen en appartementen.

Voor de locatie voormalig Merletcollege wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. Voor de locatie Danone vindt dit pas in een later stadium plaats.

Voorontwerpbestemmingsplan

Om de herontwikkeling van het gebied Grotestraat – Zuid mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt van 17 maart tot en met 13 april 2021 ter inzage. Een uitgeprint exemplaar van dit voorontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Misschien heeft u vragen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Daarom wordt iedereen de gelegenheid geboden om op 24 en 25 maart 2021 digitaal in contact te treden met de projectleider. Zo kunt één op één vragen stellen of opmerkingen maken. Daarnaast en daarna loopt uiteraard de formele bekendmaking en inspraakprocedure zodat de inspraakmogelijkheden via deze lijn altijd gewaarborgd blijven.

Inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan geschiedt op de gebruikelijke wijze. Iedereen kan tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, correspondentieadres: postbus 7, 5360 AA Grave. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

Contact over voorontwerpbestemmingsplan

In deze coronatijd is het organiseren van een informatieavond niet goed mogelijk. Daarom wordt iedereen op 24 en 25 maart 2021 ’s avonds de gelegenheid geboden om digitaal in contact te treden met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid. Daar kunt u aan hen vragen stellen of opmerkingen maken.

Let op: deze avond is niet bedoeld voor kopers of belangstellenden voor een woning. Het contact is bedoeld voor het voorontwerpbestemmingsplan en niet voor woningverkoop, kaveluitgifte of kavelprijzen. Hierover komt later in het project pas informatie beschikbaar.

Heeft u interesse in digitaal contact met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid meldt u dan aan bij yvonne.haagmans@cgm.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor een overleg op één van voornoemde avonden via Microsoft Teams. Het is het meest efficient als u bij de aanmelding ook al uw vraag stelt. Indien het gebruik van Microsoft Teams lastig voor u is, dan kunt u ook om een telefonische afspraak verzoeken.

Projectontwikkelaar

Wie en waar woningen zal gaan bouwen is nog niet bekend maar waarschijnlijk zal de gemeente een aantal ontwikkelaars benaderen om bouwrijpe grond te kopen om daar de woningen op te bouwen. Er is ook een groep particulieren die in CPO-verband wil gaan bouwen en er komen kavels vrij voor zelfbouwers.

Planning en voortgang

Maart 2021: Voorontwerpbestemmingsplan

Ondanks dat het stedenbouwkundig plan nog niet definitief is, kan het wel de basis vormen voor het voorontwerpbestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat - Zuid. Het voorontwerpbestemmingsplan biedt voldoende flexibiliteit om tot een andere invulling van het stedenbouwkundig plan te komen, mocht dit om welke reden dan ook niet uitvoerbaar zijn.

Het voorontwerpbestemmingsplan bestaat qua opzet uit twee delen: locatie voormalig Merletcollege en locatie Danone, Maaszijde en landzijde gezamenlijk.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee locaties is dat het Danone-gedeelte nog niet positief bestemd kan worden voor woningbouw. Dit omdat de fabriek nog enige tijd in werking is. Er is echter een regeling opgenomen waarmee na het sluiten van de fabriek alsnog woningbouw mogelijk is, zonder langdurige procedure. In feite is dus gekozen voor een tweetrapsraket. De locatie voormalig Merletcollege heeft direct een woonbestemming en Danone een bestemming “wonen uit te werken”. Zolang de fabriek in bedrijf is, is woningbouw op de locatie voormalig Merletcollege toegestaan maar het feitelijk bewonen niet. De fabrieksactiviteiten zijn niet te combineren met een goed woon- en leefklimaat in de woningen. In de planning van de herinrichting van het gebied Grotestraat - Zuid wordt daar rekening mee gehouden.

In het voorontwerpbestemmingsplan zijn nog niet alle onderwerpen volledig uitgewerkt. Daar wordt de komende tijd aan doorgewerkt in aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan. Het gaat concreet om: de waterparagraaf, inclusief overleg met het Waterschap Aa en Maas, een extra controle externe veiligheid door de ODBN, het uitvoeren van een boomeffectanalyse voor de aanwezige monumentale bomen en de provinciale besluitvorming over de aanvraag ontheffing stikstofdepositie.

November 2019

Het concept-stedenbouwkundig plan (PDF. 6,3Mb) is in november 2019 gepresenteerd aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Het plan werd positief ontvangen. Het stedenbouwkundige plan voor de locatie Danone is nog niet definitief. Dat kan pas als de bebouwing is gesloopt en er archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

In het definitieve stedenbouwkundig plan zullen, waar mogelijk, de opmerkingen van de omwonenden en anderen zijn verwerkt. Voor de locatie voormalig Merletcollege wordt wellicht het plan ook nog aangepast. Voor deze locatie heeft zich een groep geinteresseerden bij de gemeente gemeld die in CPO-verband willen gaan bouwen. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. In algemene zin staat de gemeente positief tegenover CPO-initiatieven. Maar de gesprekken zijn nog gaande.

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting Grotestraat - Zuid, neem dan contact op met Jacob Alkema, gemeentelijk projectleider, via jacob.alkema@cgm.nl.