Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De gemeenteraadsverkiezingen zijn het belangrijkste onderdeel van het democratisch proces in een gemeente. Stemgerechtigde inwoners krijgen de kans hun stem te laten horen om een democratische afspiegeling van de gemeente vertegenwoordigd te zien in de gemeenteraad. Alle stemgerechtigde inwoners in de gemeente Cuijk kunnen op woensdag 21 maart 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in een van de achttien stembureaus. Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe Cuijk de komende vier jaar wordt bestuurd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen? Bekijk dan de website van de Kiesraad.

Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Cuijk kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Cuijk op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van eenhonderdtwaalf euro en vijftig cent (€ 112,50) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de eerstkomende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd

 1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
 2. een bewijs van inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES
 3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom
 4. een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

De volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan geregistreerd

 • SP
 • Algemeen Belang Cuijk
 • CDA
 • VVD
 • D66
 • Progressief Leefbaar Cuijk
 • PvdA

Voor nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering of om een afspraak te maken voor de registratie van een partij kunt u contact opnemen met een medewerker van het Bureau verkiezingen via 0485-396600.