't Kuuks Akkoord

Het Kuuks akkoord is een overeenkomst tussen verschillende partijen die een belang hebben in het buitengebied. Naast de gemeente zijn dit ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk, IVN afdeling De Groene Overlaat en Wildbeheereenheid de Overlaat. Deze partijen hebben samen afgesproken voor welke activiteiten in het buitengebied een vergunning nodig blijft en voor welke activiteiten een melding voldoet. Uitgangspunt hierbij is het bestemmingsplan buitengebied en het bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen.

Voor aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met team Ruimte via gemeente@cuijk.nl of telefonisch via 0485 396600

Afspraken

In de bestemmingsplannen is vastgelegd welke waarden in het gebied beschermd moeten worden, zoals bepaalde cultuurhistorische- en landschappelijke waarden. Deze mogen niet zomaar worden aangetast. Als iemand op deze plekken iets wil, dan moet daar goed over worden nagedacht. Deze afweging gebeurt in het vergunningstraject van de omgevingsvergunning. Sommige activiteiten hebben echter minder invloed op de te beschermen waarden of leveren direct een positieve invloed op de kwaliteit van het buitengebied, zoals de aanleg van poelen, houtwallen, hagen en knotbomen. In het Kuuks akkoord is daarom met de partijen afgesproken dat bepaalde activiteiten zonder vergunning mogelijk zijn, dat dan alleen een melding nodig is. Op deze manier kunnen initiatiefnemers, makkelijker, sneller en zonder legeskosten de aanpassing voor elkaar krijgen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanbrengen van bepaalde landschapselementen als poelen, houtwallen, hagen of knotbomen
  • Rozenteelt
  • Voor het omzetten van en naar grasland moet voor het hele convenantsgebied een melding ingediend worden