Laarakker Noordwest

Op de gronden tussen Haps en de A73 wordt Regionaal Bedrijvenpark Laarakker ontwikkeld. Het bedrijvenpark bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, van elkaar gescheiden door de Oeffeltseweg en de randweg rond Haps (N264). Het noordelijk deel van Laarakker valt in twee delen uiteen: Laarakker Noord en Laarakker Noordwest. Op dit moment zijn Laarakker Noord en Laarakker Zuid volop in ontwikkeling. Inmiddels is ruim 70% van de beschikbare kavels verkocht en zijn aanvullend diverse kavels gereserveerd. Om de realisatie van Bedrijvenpark Laarakker af te ronden, is het wenselijk om nu ook Laarakker Noordwest te bestemmen als bedrijventerrein.

Luchtfoto Laarakker

Voorgeschiedenis

In 2009 is het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker’ vastgesteld. Laarakker Noordwest was destijds onderdeel van dit bestemmingsplan en positief bestemd tot bedrijventerrein.

Vervolgens is in 2015 het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ vastgesteld. De provincie wilde destijds meewerken aan dit bestemmingsplan onder de voorwaarde dat de totale netto oppervlakte aan bedrijfsbestemming voor Bedrijvenpark Laarakker niet werd vergroot. Daarom is in het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ voor Laarakker Noordwest tijdelijk weer een agrarische bestemming opgenomen. Daarbij is toen de afspraak vastgelegd dat de realisatie van Laarakker Noordwest weer kan starten als 70% van de gronden op Laarakker Noord en Zuid is uitgegeven. Nu dat punt is bereikt, is het moment gekomen om Laarakker Noordwest opnieuw een bedrijfsbestemming te geven.

Beoogde ontwikkeling en informatievideo

Het doel van het bestemmingsplan is het (opnieuw) bestemmen van Laarakker Noordwest als bedrijventerrein. Voor de ligging van de bedrijfsbestemmingen en de verdeling tussen lokaal bedrijventerrein (het overgrote deel van het terrein) en regionaal bedrijventerrein (de noordoostelijke hoek van het terrein, grenzend aan Laarakker Noord) zijn de bestemmingsgrenzen uit het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarakker’ overgenomen. Dit bestemmingsplan maakt daarmee op hoofdlijnen dezelfde ontwikkeling mogelijk als het bestemmingsplan uit 2009. Wel is de regeling op onderdelen aangepast, zodat die aansluit bij de actuele planregeling die in de latere bestemmingsplannen ‘Bedrijvenpark Laarakker Noord’ (2017) en ‘Bedrijvenpark Laarakker Zuid’ (2015) is opgenomen. Het Noordwestelijk deel blijft daarmee bestemd voor kleinschaligere bedrijven met een lagere milieucategorie vergelijkbaar met de zone direct langs de Oeffeltseweg.

Informatievideo

Bekijk voor meer informatie over het bestemmingsplan onderstaande informatievideo.

Stedenbouwkundig plan

De huidige stedenbouwkundige visie voor Bedrijvenpark Laarakker is in 2015 vastgesteld bij gelegenheid van de vaststelling van bestemmingsplan Laarakker Zuid. Omdat de stedenbouwkundige visie zich met name richt op het grootschalige deel van Laarakker, is gekozen voor Laarakker Noordwest een nadere uitwerking te maken op de bestaande stedenbouwkundige visie. Daarbij is ook de nabijheid van woningen bij Laarakker Noordwest een belangrijk aandachtspunt. Vanuit het oogpunt van het beperken en voorkomen van hinder richting de nabijgelegen woningen aan de Cuijkseweg, is in de nadere uitwerking met name (meer) richting gegeven aan hoe bedrijven zich dienen te positioneren binnen hun kavel en zijn nadere richtlijnen gesteld met betrekking tot verlichting en reclame-uitingen. Zowel het stedenbouwkundigplan als de regels behorende bij het bestemmingsplan zetten sterk in op het creëren van een kwalitatieve overgang van buitengebied naar bedrijventerrein en het voorkomen van een ongewenste uitstraling van het bedrijventerrein naar de omgeving.

Ten opzicht van het eerdere bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan, is in de nadere uitwerking de groenzone aan de westzijde verbreed van 25 meter naar circa 40 meter. Zie ook onderstaande afbeelding. Vanuit RBL zal met de omwonenden nog nader af worden gestemd over de uiteindelijke inrichting van de groenzone, waarna komend najaar de inrichting van de zone wordt afgerond.

Situatieschets van het gebied

Voorontwerpbestemmingsplan (info en contact)

Om de ontwikkeling van Laarakker Noordwest mogelijk te maken is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt van 1 juli tot en met 28 juli 2021 ter inzage. Een uitgeprint exemplaar van dit voorontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Misschien heeft u vragen over dit voorontwerpbestemmingsplan. Daarom wordt iedereen de gelegenheid geboden om op 8 en 12 juli 2021 digitaal in contact te treden met de projectleider. Zo kunt één op één vragen stellen of opmerkingen maken. Daarnaast en daarna loopt uiteraard de formele bekendmaking en inspraakprocedure zodat de inspraakmogelijkheden via deze lijn altijd gewaarborgd blijven.

Inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan geschiedt op de gebruikelijke wijze. Iedereen kan tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, correspondentieadres: postbus 7, 5360 AA Grave. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer T. Janssen, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-396600. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

Contact over voorontwerpbestemmingsplan

In deze coronatijd is het organiseren van een informatieavond niet goed mogelijk. Daarom wordt iedereen op 8 en 12 juli 2021 ’s avonds de gelegenheid geboden om digitaal in contact te treden met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid. Daar kunt u aan hen vragen stellen of opmerkingen maken.

Heeft u interesse in digitaal contact met de projectleider en de specialist ruimtelijk beleid meldt u dan aan bij kim.gaus@cgm.nl. U ontvangt per mail een uitnodiging voor een overleg op één van voornoemde avonden via Microsoft Teams. Aanmelden kan tot en met woensdag 7 juli 2021. Het is het meest efficiënt als u bij de aanmelding ook al uw vraag stelt. Indien het gebruik van Microsoft Teams lastig voor u is, dan kunt u ook om een telefonische afspraak verzoeken.

Planning en vervolgstappen

  Termijn Periode
Voorontwerp ter inzage 4 weken Juli - augustus
Verwerken inspraak en vooroverleg Ongeveer 2 maanden Augustus - september
Ontwerp ter inzage 6 weken Najaar 2021
Voorleggen aan gemeenteraad 2 tot 3 maanden Eind 2021/begin 2022

Informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Laarakker Noordwest, neem dan contact op met Paul Baeten, projectleider bestemmingsplan RBL BV, via info@laarakker.com.