Meerjarige of jaarvergunning voor evenementen

Direct regelen

Meerjarige vergunning

Een meerjarige vergunning is niet voor alle evenementen geschikt. Om in aanmerking te komen voor een meerjarige vergunning moet uw evenement voldoen aan een aantal criteria:

 • Het evenement wordt al minstens drie jaar in de gemeente georganiseerd.
 • De evaluatie van het evenement in voorgaande jaren is steeds positief geweest.
 • Er zijn in voorgaande jaren geen gegrond verklaarde bezwaren ingebracht tegen het evenement in de huidige opzet.
 • Het is geen ‘risicovol evenement’ op basis van de risicoanalyses van de hulpdiensten (waarbij sprake is van een ‘grote impact’ op de omgeving en er extra capaciteit van de hulpdiensten nodig is.
 • Het evenement kent ‘geringe risico’s’ als het gaat om openbare orde en veiligheid (te beoordelen door politie en burgemeester).
 • Het evenement wijzigt jaarlijks weinig qua aard en omvang en wordt steeds op dezelfde locatie gehouden.
 • Het is een lokaal initiatief.

Een meerjarige vergunning wordt voor maximaal drie jaar verleend en kan (tussentijds) worden ingetrokken als:

 • blijkt dat er toch sprake is van (substantiële) wijziging van het evenement in de aard, omvang en/of locatie
 • de voorschriften in de vergunning niet worden nageleefd
 • zich een calamiteit tijdens het evenement heeft voorgedaan
 • er serieuze klachten over het evenement zijn binnengekomen
 • de burgemeester intrekking van de vergunning om andere redenen noodzakelijk acht.

Jaarvergunning

De jaarvergunning is vooral bedoeld voor kleine evenementen die in hetzelfde kalenderjaar door één organisator worden georganiseerd en waarvan op het moment van indienen van de aanvraag alle data gedurende dat jaar bekend zijn. De aanvraag van een jaarvergunning wordt toegekend voor evenementen die aan de volgende criteria voldoen:

 • De aanvraag heeft betrekking op meerdere, vooraf bekende en ‘kleine activiteiten’, waarbij een korte afstemming met de lokale hulpdiensten voldoende is.
 • ‘Kleine activiteiten’ hebben een laag risico, een beperkte impact op de omgeving en vereisen een beperkte inzet van capaciteit door hulpdiensten.
 • De activiteiten zijn het initiatief van één organisator.
 • De activiteiten vertonen een zekere samenhang.
 • De activiteiten vinden achtereenvolgens binnen hetzelfde kalenderjaar plaats.

Vergunning aanvragen

Voor de aanvraag van een meerjarige vergunning moet in het eerste jaar de gebruikelijke procedure worden doorlopen. Daarbij geldt dat de aanvraag minimaal acht weken voor aanvang van het evenement moet worden ingediend. In de daarop volgende jaren kan worden volstaan met een schriftelijke/digitale melding, die tenminste zes weken voor het houden van het evenement moet worden ingediend. In deze melding worden eventuele wijzigingen ten opzichte van de originele aanvraag aangegeven, zodat de gemeente kan toetsten in hoeverre de inhoud van de vergunning nog overeenstemt met de feitelijke activiteiten. Bij afwijkende activiteiten kan een aanvullende vergunning noodzakelijk zijn. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, conform de legesverordening. Indien van toepassing moet jaarlijks een geactualiseerd calamiteitenplan worden aangeleverd. Per aanvraag wordt verder bekeken of de meerjarige vergunning ook geldt voor de aanverwante vergunningen en ontheffingen, zoals de ontheffing van de Drank- en Horecawet. Indien nodig moet hiervoor een nieuwe aanvraag worden ingediend.

De aanvraag voor een jaarvergunning moet minimaal acht weken vóór het eerste evenement worden ingediend. Als de activiteiten naar aard verschillen, moet er bij de vergunningaanvraag een overzicht worden aangeleverd waarin alle activiteiten worden toegelicht. Alle in de aanvraag genoemde activiteiten worden in de verleende jaarvergunning afzonderlijk opgenomen. Vervolgens moet de organisator elke activiteit minimaal twee weken voor de datum waarop deze wordt georganiseerd schriftelijk/digitaal melden bij de gemeente. In de jaarvergunning wordt de bepaling opgenomen, dat de burgemeester de mogelijkheid heeft om – voor activiteiten die omvangrijker blijken te zijn dan gemeld – alsnog een afzonderlijke evenementenvergunning verplicht te stellen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de vergunningaanvraag of de melding van uw evenement? Of wilt u meer weten over de meerjarige of de jaarvergunning? Bezoek dan de gemeentelijke website of neem contact op met één van de gemeentelijke medewerkers van het cluster Vergunningverlening, via telefoonnummer 0485-396600. Zij geven u maatwerkadvies over alles wat te maken heeft met vergunningen, ontheffingen en meldingen die u moet doen voor het organiseren van uw evenement.