Bouwplan Liefkeshoek van start

Publicatiedatum: Dinsdag 2 juni 2020

Op 8 juni 2020 start AVG Wegenbouw uit Heijen met het bouwrijp maken van het braakliggende terrein aan de Liefkeshoek te Katwijk. Daar zullen negentien woningen worden gebouwd. Ook worden maatregelen getroffen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.

Woningbouw

In Nederland is een enorme behoefte aan woningbouw. Dat geldt niet alleen voor de steden, ook voor de dorpen en kleine kernen geldt dat. Zo ook in Katwijk. Om aan de vraag naar woningen te voldoen worden er in Katwijk negentien woningen gebouwd. Het gaat om verschillende typen woningen, zowel koop als huur. Om de woningen te kunnen bouwen moet eerst de grond bouwrijp worden gemaakt. Dat betekent de  aanleg van ondergrondse infrastructuur, grondwerk, bodemsanering en de aanleg van noodwegen. De huidige speelplek aan de Liefkeshoek wordt verplaatst in westelijke richting en krijgt een plek bij de nog aan te leggen wadi.  

Tegengaan wateroverlast

Daarnaast worden in Katwijk op twee locaties maatregelen getroffen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Net voor de zomervakantie worden enkele sloten langs de Liefkeshoek verruimd. Er wordt ook een rioolverbinding gemaakt met het bouwplan Liefkeshoek. Het regenwater wordt dan afgevoerd naar een grote wadi in dit plan. Een wadi is een ondiepe verlaging in het landschap waar water naar toe wordt geleid om daar langzaam in de bodem te kunnen infiltreren. Dat voorkomt dat schoon regenwater via de riolering naar de waterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd en het helpt de grondwaterstand op peil te houden. Na de zomervakantie wordt in De Boggerd een hemelwaterriool aangelegd. Dit hemelwaterriool komt naast het bestaande riool te liggen. Het regenwaterriool voert het regenwater ook af richting de grote wadi. Daarbij wordt meteen de bestrating in De Boggerd vervangen.

Werkzaamheden

Bovengenoemde werkzaamheden – bouwrijp maken en het treffen van de maatregelen tegen de wateroverlast – zijn medio oktober 2020 gereed. Naar verwachting wordt het bouwplan Liefkeshoek – na de oplevering van de woningen en het intrekken van de nieuwe bewoners – eind 2021/begin 2022 woonrijp gemaakt. Dit woonrijp maken is de laatste fase; hierin worden de definitieve bestrating, de groenvoorzieningen en de openbare verlichting aangebracht.

Informatie

Kijk op de projectpagina Woningbouw Liefkeshoek en maatregelen tegen wateroverlast voor relevante documenten zoals tekeningen met betrekking tot het bouwrijp en woonrijp maken van Liefkeshoeken. Ook vindt u daar tekeningen met betrekking tot de vervanging van de riolering en de bestrating aan De Boggerd.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met de Werkorganisatie CGM, de heer G. Middel, projectleider of de heer G. Snels, specialist Infrastructuur (civiele techniek), beiden bereikbaar via telefoon 0485-396600. Meer weten over de verkoop van de woningen? Kijk dan op www.cuijkwoont.nl.