Gemeenteraad Cuijk bespreekt begroting 2020-2023

Publicatiedatum: Dinsdag 5 november 2019

 

Wethouder Jilisen: “Vanuit een lastig financieel perspectief toch tot een meerjarig sluitende begroting gekomen.”

Maandag 11 november 2019 - vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis - bespreekt de gemeenteraad van Cuijk tijdens een openbare raadsvergadering de Programmabegroting 2020-2023. De door het college gepresenteerde begroting is meerjarig sluitend. Wethouder Financiën Maarten Jilisen: ”In vergelijking met onze uitgangspositie na de kadernota van juli dit jaar, hebben we echt grote stappen voorwaarts gezet. We zijn vanuit een erg lastig financieel perspectief tot een meerjarig sluitende begroting gekomen. En dat zonder een extra verhoging van de ozb.”

Trap op, trap af

“De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet om onze financiële basis verder te versterken”, aldus verantwoordelijk wethouder Jilisen. “En ook de komende jaren willen we het voorzieningenniveau in onze hele gemeente op hetzelfde, hoge peil houden. Helaas bleek uit de laatste kadernota – waarin de raad op hoofdlijnen bepaalt hoe de komende jaren het beschikbare geld wordt besteed – dat onze financiële situatie verslechterd was. De belangrijkste oorzaken daarvan? Enerzijds hebben we nog steeds te maken met een flinke stijging van onze kosten voor jeugdzorg, zoals bijna alle Nederlandse gemeenten. Aan de andere kant is het voor alle gemeenten – dus ook Cuijk – elke keer weer afwachten welke bijdrage er uit het gemeentefonds wordt uitgekeerd. Hiervoor geldt namelijk het principe “samen de trap op; samen de trap af”. Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen gemeenten ook minder; geeft het Rijk meer uit, dan krijgen gemeenten ook meer. Wat mij betreft past deze systematiek niet meer bij deze tijd, waarin kosten – vooral in het sociale domein – juist steeds verder toenemen. Kosten die door gemeenten niet altijd te beïnvloeden zijn. Door deze methodiek houden ook nu de rijksuitkeringen geen gelijke tred met de gemeentelijke uitgaven.”

Realistisch begroot

De kadernota was dus aanleiding om de gemeentebegroting tot in detailniveau door te spitten. “Inderdaad”, aldus de wethouder. “Deze begroting is niet alleen accuraat, maar vooral ook realistisch. Zonder de OZB meer dan het inflatiepercentage te verhogen, hebben we de raad een meerjarig sluitende begroting kunnen voorleggen. We hebben alle budgetten uitvoerig doorgespit en gezocht naar mogelijkheden om ombuigingen door te voeren zonder voorzieningen te schrappen of onze inwoners meer te belasten. De gemeenteraad kan uit de ombuigingen die het college voorstelt een keuze maken. Stemt de raad in met onze voorstellen, dan is de gemeentelijke begroting meerjarig sluitend. Hiermee zijn we er dan in geslaagd het dreigende tekort van zo’n 2 miljoen Euro voor 2020 verregaand terug te brengen en lukt het ons om vanaf 2022 weer een positief saldo te realiseren. Voor 2020 voorzien we overigens nog steeds een tekort van €350.000. Wij stellen de raad voor om dit gat niet te dichten door een lastenverhoging voor onze inwoners of het schrappen van voorzieningen. Door de positieve verwachtingen van onze grondexploitatie – er worden nu en de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd en er vestigen zich ook steeds meer bedrijven in de gemeente Cuijk willen – houden we de komende jaren namelijk ruimte over om onze spaarpot weer wat verder aan te vullen.”

Blijvende ambities

Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor 2020 is natuurlijk de geplande herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Per 1 januari 2022 ontstaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De drie gemeenteraden hebben onlangs een belangrijke stap gezet, door het zogenaamde Herindelingsontwerp vast te stellen. Wethouder Jilisen hierover: “We verwachten dat de drie raden in het voorjaar van 2020 de volgende stap zetten: vaststelling van het herindelingsadvies. Maar dit alles betekent niet dat daarmee onze werkzaamheden op een laag pitje worden gezet. Integendeel: we gaan onverminderd door met het realiseren van de ambities zoals opgenomen in ons coalitieakkoord. We blijven dus inzetten op de realisatie van passende woningbouw in alle dorpen, op aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, op goede verkeersverbindingen en op een nog betere dienstverlening aan onze inwoners. Ook blijven we vol inzetten op het thema duurzaamheid, door bijvoorbeeld te zoeken naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot verder te verminderen.” “In het sociale domein blijven we ook de komende jaren toewerken naar één loket, zetten we in op het project de Proeftuin en willen we het aantal regels rond de bijstand verder verminderen.” “Een aantal grote projecten zal in 2020 kunnen worden afgerond, zoals de realisatie van de snelfietsroute naar Nijmegen. Andere projecten zijn in 2020 nog volop in uitvoering. In denk daarbij aan de bouw van de nieuwe gymzaal in de Valuwe of het de uitvoering van het centrumplan in Cuijk. En weer andere projecten bevinden zich volgend jaar nog in de voorbereidingsfase, zoals de reconstructie van de Kerkstraat in Haps. We gaan dus zeker niet afwachten. Nee, onze winkel blijft gewoon open.”

Inzien

Bekijk de Programmabegroting Cuijk 2020-2023 via de agenda van de agenda van de raadsvergadering van maandag 11 november 2019 (agendapunt 6).