Gemeenteraad Cuijk stemt in met kadernota 2020-2023

Publicatiedatum: Dinsdag 9 juli 2019

De gemeenteraad van Cuijk heeft vorige week met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen de Kadernota 2020-2023 vastgesteld. Via de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen wat er de komende jaren in de gemeente Cuijk gebeurt en hoe het beschikbare geld wordt verdeeld. Deze kadernota schetst dus de financiële randvoorwaarden en beleidsmatige uitgangspunten voor 2020 en geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de jaren 2021-2023. De ontwikkelingen en effecten van deze kadernota worden de komende maanden verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Op basis van de raadsbehandeling wil het college dit najaar een meerjarig sluitende begroting presenteren. De Kadernota 2020-2023 laat (inclusief de Rijksbijdrage via de zogenaamde meicirculaire) jaarlijkse tekorten zien tussen € 1,1 miljoen en € 600.000. Verantwoordelijk wethouder Financiën Maarten Jilisen: “De opdracht voor het college en de ambtenaren is even duidelijk als groot.”

Sociaal domein

De kadernota laat dus een vooralsnog negatief meerjarig beeld zien. Wat zijn daarvan de belangrijkste oorzaken? Wethouder Maarten Jilisen: “We hebben ook de komende jaren sterk te maken met ontwikkelingen waar wij als gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen. Enkele jaren geleden heeft het Rijk het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, participatie) tot taak van gemeenten gemaakt. Daarbij werden alle gemeenten meteen geconfronteerd met bezuinigingen op de jeugdzorg. Als je dat combineert met het toenemende beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan – en de daarmee stijgende kosten –, dan is het logisch dat er grote tekorten ontstaan.” “Daarnaast houden we rekening met een verwachte stijging van het gebruik van de WMO-voorzieningen, door onder andere de invoering van het abonnementstarief en het feit dat mensen steeds langer zelf thuis moeten wonen.” “De gemeente Cuijk is hierin overigens zeker niet uniek. Bijna alle gemeenten hebben met deze problematiek te maken. Het stelt ons allen voor een enorme opgave.”

Compensatie

Over de noodzakelijke tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de stijgende kosten voor de verschillende taken zegt wethouder Jilisen: “Nadat wij deze kadernota aan de raad hadden aangeboden, bleek dat alle gemeenten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een financiële compensatie van het Rijk tegemoet kunnen zien, om de sterk toegenomen kosten voor jeugdzorg gedeeltelijk op te kunnen vangen. Deze positieve ontwikkeling geeft de gemeente Cuijk, zeker in het eerste jaar, wat meer ruimte. Maar omdat deze compensatie vanuit het Rijk helaas niet structureel is, zijn de jaren 2022 en 2023 wat betreft de eventuele compensatie voor de jeugdzorg nog onzeker. Voor WMO zijn er door het Rijk nog geen toezeggingen gedaan voor eventuele compensatie.”

Opdracht

“In ons collegeprogramma hebben we afgesproken dat we structurele uitgaven willen dekken met structurele inkomsten”, aldus wethouder Jilisen over de opdracht voor het college. “Vorig jaar heeft de gemeenteraad maatregelen genomen om extra financiële ruimte te creëren in de Begroting 2019 en de jaren daarna. Een jaar later blijkt deze ruimte zeer beperkt om de actuele ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en om alle beleidsplannen te kunnen realiseren. De komende maanden zullen wij de begroting doornemen en beoordelen welke mogelijkheden er zijn om deze meerjarig in balans te brengen. Wellicht zal de gemeente Cuijk haar ambities moeten bijstellen als gevolg van de ontwikkelingen. De opdracht voor het college en de ambtenaren is even duidelijk als groot. We willen de gemeenteraad in het najaar concrete voorstellen aanreiken, waarmee we de tekorten kunnen dichten en een meerjarig sluitende begroting kunnen presenteren. Daar kan een aantal pijnlijke maatregelen tussen zitten, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de raadsleden om hierin keuzes te maken.”

Kadernota inzien

De volledige Kadernota 2020-2023 en alle tijdens de raadsvergadering ingediende moties en amendementen kunt u bekijken op de raadsvergadering van 1 juli 2019.

Moties

Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad zes moties aangenomen. De raad stemde met 14 tegen 5 stemmen in met een motie om het voorstel ‘terug te gaan naar de oude milieustraattarieven voor particulieren’ in te brengen in het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en daar andere gemeenten te overtuigen om dit voorstel te steunen.

Ook verzocht de raad het college via een motie (met 11 stemmen voor en 8 tegen) om de plannen – inclusief keuzeopties – voor de herinrichting van de dorpskern Haps vóór de begrotingsbehandeling in november 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarbij dient het college een bedrag op te nemen in de begroting, dat de uitvoering van deze plannen mogelijk maakt. Hiervoor moet dekking worden gezocht en de investeringslasten moeten worden opgenomen in de meerjarige begroting.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de motie om bij de begroting 2020 zo goed mogelijk inzicht te geven in kosten en risico’s die de Begroting 2020 kunnen beïnvloeden. Hierbij dient het college in elk geval inzicht te geven in de posten Herinrichting kern Haps, Preventief jeugdbeleid, Jaarlijkse bijdrage schouwburg, Sport en bewegen, Mogelijke meerkosten kunstgrasveld Civicum, Financiële risico’s ODBN en Sporthal Laco.

Met 14 stemmen voor en 5 tegen stemde de raad in met een motie die het college verzoekt om de raad nog voor het aanbieden van de begroting in november een raadsvoorstel te presenteren voor een starterslening, waar vanaf 1 januari 2020 gebruik van gemaakt kan worden. Dit als extra stimulans en ondersteuning voor met name jongeren in de gemeente Cuijk, ‘die we graag in onze regio houden’.

De raad stemde met 12 stemmen voor en 7 tegen in met een motie die het college verzoekt in gesprek te gaan met bedrijven, instellingen, grondeigenaren, wijk- en dorpsraden, de initiatiefnemers van ‘het gebroken bos’ in Heerlen en anderen over de mogelijkheden van de invulling van ‘lege ruimten’ in Cuijk. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door zogenaamde ‘roulatieparken’. Sommige terreinen in de gemeente Cuijkse worden gedurende maanden of jaren niet gebruikt. Dit geeft ook een rommelig straatbeeld. Met een eenmalig investering in verplaatsbare planten, bomen, meubilair, speeltoestellen et cetera, kan steeds opnieuw een ‘roulatiepark’ worden ingericht.

Ten slotte stemde de gemeenteraad in met een motie (11 stemmen voor en 8 tegen) die het college verzoekt een specifiek beleidskader voor te bereiden voor de plaatsing van mestverwerkers in de gemeente Cuijk. Dit om te vermijden dat er te laat beleid wordt opgesteld over bijvoorbeeld de (on)wenselijkheid van mestverwerkers bijvoorbeeld in de buurt van een woonwijk.