Gemeenteraad Cuijk stemt in met sluitende begroting 2020

Publicatiedatum: Woensdag 27 november 2019

De gemeenteraad van Cuijk heeft de door het college aangeboden Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Hiermee beschikt de gemeente Cuijk de komende vier jaren opnieuw over een sluitende begroting.

Trap op, trap af

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 in juli – waarin de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt hoe de komende jaren het beschikbare geld wordt besteed – zag de financiële situatie van de gemeente er minder rooskleurig uit. De belangrijkste oorzaken waren de flinke stijging van de kosten voor jeugdzorg en de bijdrage uit het gemeentefonds, waarvan het elke keer weer afwachten is hoe deze eruit ziet. Hiervoor geldt namelijk het principe “samen de trap op; samen de trap af”. Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen gemeenten ook minder; geeft het Rijk meer uit, dan krijgen gemeenten meer. Door deze methodiek houden de rijksuitkeringen – vooral in het sociale domein – ook nu geen gelijke tred met de gemeentelijke uitgaven.

Spitten

De gemeente Cuijk leek af te stevenen op een tekort voor de jaren 2020 en 2021. Deze tekorten konden deels worden weggewerkt door alle budgetten uitvoerig door te spitten en te zoeken naar mogelijkheden ombuigingen door te voeren zonder voorzieningen te schrappen of inwoners meer te belasten. De ombuigingen en bijstellingen werden bijvoorbeeld gevonden in de budgetten voor het beheer van gemeentelijke civiele objecten en kunstwerken (viaducten, bruggen et cetera) en straatmeubilair; de uitvoeringskosten voor de Cuijkse Cantheelen en JOGG; de gebundelde uitkering van het Rijk voor het bekostigen van diverse uitkeringen (wet Buig); maatwerkvoorzieningen natura materieel en immaterieel Wmo en; toeristenbelasting (extra opbrengst uit het recreatiepark in Linden). Ook na deze ombuigingen en bijstellingen resteerde een tekort van € 350.000 voor het jaar 2020. Om dit weg te werken zou direct gekort moeten worden op voorzieningen of zouden de lasten voor inwoners fors moeten worden verhoogd. Dit achtte het college niet wenselijk.

Herindeling

Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor 2020 is de geplande herindeling van de gemeente Cuijk met Boxmeer en Sint Anthonis. Per 1 januari 2022 ontstaat de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De drie gemeenteraden hebben onlangs het zogenaamde herindelingsontwerp vastgesteld. Vanaf dat moment is de wet Arhi van toepassing. Deze wet verplicht een herindelende gemeente om ook het eerstvolgende begrotingsjaar (2020) sluitend te hebben. Het college heeft daarop met de toezichthouder van de provincie contact gezocht om te komen tot een structureel sluitende begroting voor het jaar 2020. Dit heeft geleid tot de inzet van drie elementen die konden worden ingezet om het begrotingstekort van € 350.000 te dichten:

 • Het verwerken van de septembercirculaire 2019 in de begroting
 • het aanmerken van de vennootschapsbelasting als incidentele last
 • het opnemen van een hogere prognose van de baten uit bouwleges.

Door het inzetten van deze drie elementen, zien de positieve saldi in de Programmabegroting 2020-2023 er nu als volgt uit:

 • 2020: + € 68.000 (was - € 350.000)
 • 2021: + € 757.000 (was - € 57.000)
 • 2022: + € 850.000 (was + € 53.000)
 • 2023: + € 1.230.000 (was + € 543.000).

Amendementen en moties

Tijdens de begrotingsbehandeling werden drie amendementen (een voorstel tot wijziging van de begroting) ingediend. Een daarvan werd verworpen, de andere twee werden ingetrokken. De gemeenteraad stemde wel in met vier van de ingediende moties (een verzoek aan het college of een uitspraak van de raad).

 1. De gemeenteraad verzoekt het college te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Lommerstraat in Linden te verharden/te verbeteren. Hierbij de noodzaak (ook in verband met de afwikkeling van het toeristisch verkeer in Linden), kosten en baten in beeld te brengen, en voor de kadernota 2021 de raad een voorstel voor te leggen.
 2. De raad geeft het college de opdracht in beeld te brengen wat de beste oplossing is om het fietspad Heeswijksestraat weer in gebruik te nemen, geld hiervoor vrij te maken uit de reguliere budgetten en tot uitvoering van de maatregelen over te gaan in 2020.
 3. De raad vraagt het college zich te verdiepen in het bouwen met hout volgens de methode CLT (cross laminated timber) en om samen met de portefeuillehouders van de nieuw te vormen fusiegemeente, woningcorporaties en stakeholders te bekijken of een proef met deze manier van bouwen te realiseren is.
 4. Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken wat functionele alternatieven zijn voor de behandeling van de kadernota 2021 in de huidige vorm.

U kunt hier de volledige Programmabegroting 2020-2023 vinden, inclusief alle speerpunten per programma en de lijst met ombuigingsvoorstellen (zie agendapunt 6).

De cijfers

Alle uitgangspunten en speerpunten per programma zijn natuurlijk vertaald naar cijfers.

Een overzichtelijke “Begroting 2020 in één oogopslag” wordt binnenkort gepubliceerd. U vindt hieronder de concreet geplande inkomsten en uitgaven van de gemeente Cuijk voor het jaar 2020 en een overzicht van de belastingdruk per huishouden, na vaststelling van de begroting.

Inkomsten

Het onderstaande diagram geeft aan hoe de inkomsten van de gemeente Cuijk in 2020 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Uitgaven

Het onderstaande diagram geeft aan hoe de uitgaven van de gemeente Cuijk in 2020 zijn samengesteld, na vaststelling van begroting en ombuigingsvoorstellen.

Belastingdruk

Voetnoot bij deze tabel:
De genoemde bedragen gelden voor een gemiddeld huishouden in de gemeente Cuijk en kunnen dus per specifieke situatie verschillen.