Tegengaan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er extreem veel regen in grote delen van de gemeente Cuijk. Hierdoor ontstond op verschillende plaatsen wateroverlast. Zo liep de tunnel aan de Beersebaan onder en drong er water in winkels en woningen, onder andere in het centrum van Cuijk en Haps. De gemeente Cuijk treft maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken en is het project “Tegengaan wateroverlast” gestart. Dit project bestaat uit vier fasen.

Fase 1: Opstart en inventarisatie

In fase 1 worden de knelpunten en kwetsbare gebieden in beeld gebracht. Deze worden vervolgens geanalyseerd en er worden mogelijke oplossingsrichtingen bepaald.

Fase 2: Informatietraject

Na de inventarisatie en het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen worden de inwoners van de gemeente Cuijk geïnformeerd. Via informatiebijeenkomsten krijgen inwoners persoonlijke toelichting op de bij ons bekende overlastsituaties en voorgestelde maatregelen. Er is ruimte voor alternatieven om een zo goed mogelijke maatregel te bepalen per verschillende overlastsituatie. Ook kunnen er overlast locaties aangedragen worden die nog niet de benodigde aandacht hebben gekregen. Aan inwoners zal ook worden gevraagd om te bekijken of zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, bijvoorbeeld door de eigen hemelwaterafvoer te ontkoppelen van het riool.

Fase 3: Bepalen definitieve oplossingen en opstellen rapportage

Na het informatietraject worden de in samenwerking met de inwoners van de gemeente Cuijk opgestelde maatregelen uitgewerkt in een rapportage. Deze rapportage wordt aan de inwoners teruggekoppeld en vervolgens definitief gemaakt.

Fase 4: Voorleggen aan de Gemeenteraad

In de laatste fase wordt de rapportage ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierbij zal ook om middelen worden gevraagd om uitvoering te geven aan de te nemen maatregelen.

Als het proces voorspoedig verloopt zal dit in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Erik van Grunsven (erik.vangrunsven@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.

Overzicht overlastgevende locaties en maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van overlastgevende locaties en de (voorgestelde) maatregelen. Leestip. Lees eerst dit document "Toelichting stedelijke wateropgave Cuijk" (PDF). Kies daarna van uw woonplaats het overzicht, de overzichtslijst en de eventuele bijbehorende tekening.

Beers:

Cuijk:

Haps:

Katwijk:

Sint Agatha:

Vianen: