Tegengaan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er extreem veel regen in grote delen van de gemeente Cuijk. Hierdoor ontstond op verschillende plaatsen wateroverlast. Zo liep de tunnel aan de Beersebaan onder en drong er water in winkels en woningen, onder andere in het centrum van Cuijk en Haps. De gemeente Cuijk treft maatregelen om wateroverlast in de toekomst te beperken en is het project “Tegengaan wateroverlast” gestart.

Het project bestaat uit vier fasen. De fases 1 tot en met 2 zijn inmiddels doorlopen.

De fases bestaan uit het achtereenvolgens in beeld brengen van knelpunten en kwetsbare gebieden (fase 1). Vervolgens is bekeken welke oplossingen mogelijk zijn en hebben inwoners van de gemeente de mogelijkheid gekregen om daarover mee te denken en praten. Ook hebben inwoners in deze fase zelf nog knelpunten en probleemgebieden die bij de gemeente nog niet bekend waren, aangedragen (fase 2). In fase 2 is ook bekeken welke maatregelen inwoners zelf kunnen treffen om wateroverlast tegen te gaan, bijvoorbeeld het afkoppelen van de eigen hemelwaterafvoer van het riool. Na fase 2 is een definitieve rapportage opgemaakt om alle knelpunten aan te pakken. Inwoners krijgen in fase 3 de gelegenheid om hun reactie te geven. Tenslotte, in fase 4, worden alle te nemen maatregelen aan de gemeenteraad voorgelegd en zal worden gevraagd om geld beschikbaar te stellen om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Het project zit nu in fase 3 waarbij de inwoners gelegenheid krijgen om te reageren op de voorgestelde maatregelen. Het rapport met bijlagen is te vinden onder Documenten definitieve maatregelen oplossen knelpunten (fase 3).

Informatie

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Erik van Grunsven (erik.vangrunsven@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.

Documenten overlastgevende locaties en voorlopige maatregelen (fase 1)

Hieronder vindt u de in fase 1 in beeld gebrachte, overlastgevende locaties en de voorlopig voorgestelde maatregelen. Leestip. Lees eerst het document "Toelichting stedelijke wateropgave Cuijk" (PDF). Kies daarna van uw woonplaats het overzicht, de overzichtslijst en de eventuele bijbehorende tekening.

Beers:

Cuijk:

Haps:

Katwijk:

Sint Agatha:

Vianen:

Documenten definitieve maatregelen oplossen knelpunten (fase 3)

De documenten in deze fase (fase 3) zijn in principe definitief. Inwoners krijgen nog wel de gelegenheid op opmerkingen te maken over deze documenten. Kleine wijzigingen zijn nog