<![CDATA[Nieuwe lijst met monumentale bomen]]> De gemeente Cuijk heeft een lijst (potentieel) monumentale bomen vastgesteld. Voor deze monumentale bomen is een omgevingsvergunning nodig als de eigenaar de boom wil kappen. Ook kan de eigenaar eens in de 10 jaar een financiële bijdrage voor het onderhoud van zijn monumentale boom-bomen aanvragen. De lijst met monumentale bomen moet geactualiseerd worden. In juni willen we de lijst met wijzigingen definitief vaststellen. Bij het actualiseren worden bomen, waarvoor in de afgelopen jaren een omgevingsvergunning voor het kappen is verleend, van de lijst gehaald. Ook worden bomen die, door ziekte of ouderdom een kortere levensverwachting hebben dan de vereiste 10 jaar, van de lijst gehaald.

Particuliere boomeigenaren, worden daarom in de periode van 18 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 door het gespecialiseerde boomverzorgingsbedrijf Terra Nostra, benaderd om de bomen ter plaatse te kunnen controleren of de bomen een hogere levensverwachting hebben dan 10 jaar. Mocht u op dat moment niet aanwezig zijn en de boom is niet goed vanaf de openbare ruimte te controleren, dan krijgt u een brief met een éénmalige aanbieding om een afspraak binnen de daarin aangeven termijn met dit bedrijf te maken, voor een controle van de gezondheid van uw boom. Maakt u hier geen gebruik van dan vindt controle op afstand plaats. Belangrijk om te weten is dat de veiligheid van de boom altijd de verantwoordelijkheid van de boomeigenaar blijft. Indien uit de controle blijkt dat het volledig verval van de boom binnen 10 is te verwachten, dan krijgen de boomeigenaren daar bericht van. Wie interesse heeft in het resultaat van de controle van de boom, kan dit aangeven via gemeente@cuijk.nl ter attentie van mevrouw Cristel Colenbrander.

Er zijn ook bomen die bewoners of de gemeente alsnog op de lijst zouden willen opnemen. Enkele bewoners hebben ons hierover al eerder benaderd. Weet u zelf ook een boom die niet zou mogen ontbreken op de Lijst van monumentale bomen, laat het ons dan weten.

Welke bomen staan er al op de lijst (potentieel)monumentale bomen

Dit kunt u zien op de Groene kaart. Als u inzoomt, kunt u zien over welke bomen het gaat (donker groene bolletjes). Aan elke boom hangt nog extra informatie, die onderaan bij tabblad monumentale bomen zichtbaar wordt door te klikken op de “i”-knop (linksboven de plattegrond) en daarna op het desbetreffende groene bolletje te klikken.

Wanneer is een boom monumentaal

Bomen kunnen op de lijst geplaatst worden als ze aan al deze Basisvoorwaarden voldoen:

Daarnaast moet de boom voldoen aan minstens één van de onderstaande Specifieke kenmerken:

Voldoet een boom aan bovenstaande Basisvoorwaarden, maar is de boom jonger dan 60 jaar én heeft de boom minimaal één specifiek kenmerk, dan kan het een potentieel monumentale boom zijn.

Hoe kan ik een boom aanmelden

Meld uw keuze uiterlijk 17 maart 2019 aan via e-mail naar gemeente@cuijk.nl ter attentie van mevrouw Cristel Colenbrander. Een brief sturen naar ons correspondentieadres: Postbus 7,  5360 AA Grave kan natuurlijk ook. Voor het proces is het belangrijk dat uw aanmelding op tijd binnen is. U moet eigenaar zijn van de boom of aantoonbare toestemming van de eigenaar hebben. U mag ook bomen van de gemeente aanmelden. Geef duidelijk aan over welke boom/bomen het gaat en hoeveel, bijvoorbeeld door een locatiebeschrijving met een foto of een tekening. Geef ook aan waarom de boom volgens u monumentaal is. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding

Terra Nostra beoordeelt of alle aangemelde bomen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het college stelt de lijst met wijzigingen en een aangepaste Groene kaart voorlopig vast. Deze wordt gepubliceerd onder andere via deze website. Als u een boom heeft aangemeld, krijgt u hiervan bericht. Belanghebbenden kunnen reageren door middel van een zienswijze. Na eventuele heroverweging stelt het college de lijst (potentieel) monumentale bomen definitief vast.

Heeft u vragen

Voor vragen kunt u op maandag en donderdag contact opnemen met mevrouw Cristel Colenbrander van de afdeling Openbare werken via 0485-396600, of stuur een email naar gemeente@cuijk.nl ter attentie van mevrouw Colenbrander.

]]> 2019-02-19T12:43:02 https://www.cuijk.nl/nieuws/nieuwe-lijst-met-monumentale-bomen
<![CDATA[Gemeentehuis gesloten tijdens Carnaval, uitgezonderd voor geboorte- en overlijdensaangifte]]> Het gemeentehuis is op maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019 gesloten in verband met Carnaval. Ook telefonisch zijn wij op deze dagen niet bereikbaar.

Geboorte- en overlijdensaangifte

Uitsluitend voor het doen van geboorte- en overlijdensaangifte is De Burgerlijke Stand op maandag en dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur geopend.

]]> 2019-02-19T00:00:00 https://www.cuijk.nl/gemeentehuis-gesloten-tijdens-carnaval
<![CDATA[Proefsleuven Korte Molenstraat in Cuijk]]> Op donderdag 21 en vrijdag 22 februari 2019 worden in de Korte Molenstraat in Cuijk proefsleuven gegraven. In het kader van de herinrichting van de Korte Molenstraat wordt namelijk een regenwaterinfiltratieriool aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden is de Korte Molenstraat afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden is de Korte Molenstraat wel deels bereikbaar. Voor voetgangers blijft de Korte Molenstraat gewoon bereikbaar!

Het aanleggen van het regenwaterinfiltratieriool geschiedt naast het bestaande riool. Ook wordt de waterleiding en de gasleiding deels vervangen en/of verlegd. De gemeente wil vooraf een goed beeld hebben van de exacte ligging van de bestaande kabels en leidingen. Ook wil men zien waar nog ondergronds ruimte is voor het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen. Daarom worden proefsleuven gemaakt. Hiermee wordt ook een beeld gevormd van eventueel te verwachten archeologische vondsten. De werkzaamheden worden dan ook uitgevoerd onder archeologische begeleiding. 

]]> 2019-02-18T11:37:04 https://www.cuijk.nl/nieuws/proefsleuven-korte-molenstraat-in-cuijk
<![CDATA[Themabijeenkomst gemeenteraad 25 februari 2019]]> De raad nodigt u uit voor het bijwonen van de themabijeenkomst op maandag 25 februari 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis.

19.30 uur Opening
19.30 - 19.45 uur Burgerpodium
 

De raad wil inwoners actief betrekken bij het besluitvormingsproces. Het eerste kwartier van de themabijeenkomsten is voor onze inwoners! Aandacht vragen voor een onderwerp waarvan men vindt dat de raad er mee aan de slag moet. Er gelden wel enkele spelregels:

 • Vooraf aanmelden (griffie@cuijk.nl).
 • De maximale spreektijd is 5 minuten.
 • Niet bestemd voor individuele kwesties en voor onderwerpen die al op de politieke agenda staan of de afgelopen twee raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest.

19.45 - 21.30 uur

Thema's integraal veiligheidsplan 2019-2022
 

Onlangs heeft de raad het integraal veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Dit plan kent een drietal thema’s: Leefbaarheid en veiligheid, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de verbinding tussen zorg en veiligheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we een inkijkje in de werkwijzen, de structuren en de dilemma´s. Na de inleiding van burgemeester Wim Hillenaar volgen drie sessies rond de drie thema’s.

 • Verbinding zorg en veiligheid
  Soms hebben mensen zoveel problemen dat je een zaal kunt vullen met de betrokken hulpverleners. Maar wat doen we wanneer iemand een risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving? Hoe organiseren we dan de samenwerking tussen partners in het sociale domein en het veiligheidsdomein? Aan de hand van casuïstiek laten we zien hoe we samenwerken, hoe we dit lokaal borgen en wanneer we opschalen. Het Zorg en Veiligheidshuis Brabant Noordoost schetst een beeld van wat zij kunnen betekenen.
   
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit
  Wat is ondermijning, hoe grijpt dit in in een gemeente, waar zitten de risico´s en op welke manier formuleren we als overheid een antwoord hierop? In samenwerking met het RIEC hebben we concrete voorbeelden verzameld die we nader onder de loep zullen nemen.

 • Veiligheid en leefbaarheid
  Veiligheid is één van de kernvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. Burenruzies, drugsoverlast, woninginbraken, criminaliteit en verloedering kunnen hierop ernstig inbreuk maken. Samen met de politie zoomen we in op de Cuijkse wijken: wat speelt er en wat kunnen we (gemeente, politie én inwoners) doen om het veiligheidsgevoel nog verder te vergroten?
21.30 uur

Afsluiting

Doel themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten van de gemeenteraad zijn bedoeld om geïnformeerd te worden en mee te praten. Aan de orde komen onderwerpen waar de raad een besluit over gaat nemen of heeft genomen. De raadsleden nemen tijdens deze avonden geen (definitieve) standpunten in maar vormen zich een beeld van het onderwerp. 

Themabijeenkomst volgen via internet

U kunt hier de vergaderingen live volgen of terugkijken via internet.

]]> 2019-02-18T10:25:46 https://www.cuijk.nl/nieuws/themabijeenkomst-gemeenteraad-25-februari-2019
<![CDATA[Agenda vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Cuijk]]> Op 27 februari 2019 vergaderd de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Cuijk om 19.30 uur in het gemeentehuis van Cuijk.

Bekijk hier de agenda van de vergadering.

]]> 2019-02-14T14:12:59 https://www.cuijk.nl/nieuws/12375-agenda-vergadering-van-de-adviesraad-sociaal-domein-(asd)-cuijk
<![CDATA[Onderzoek woonwensen: laat uw wensen weten en vul de vragenlijst in]]> De gemeente Cuijk doet mee aan een regionaal woonwensenonderzoek onder de inwoners. Bent u  tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Waar kan ik de vragenlijst vinden

Op basis van een steekproef wordt een deel van de inwoners aangeschreven. Hoort u bij deze steekproef, dan ontving u in de week van 8 februari 2019 een brief met een link naar de vragenlijst.

Geen uitnodiging ontvangen, toch meedoen

Als u geen brief heeft ontvangen en u wilt de vragenlijst wel invullen dan is deze te vinden op www.companen.nl. Deze open link, waarmee u aan het woonwensenonderzoek kunt deelnemen, is beschikbaar tot en met vrijdag 22 maart 2019.

Invullen postcode

Deelname aan het woonwensenonderzoek geschiedt anoniem. Echter, een belangrijk deel van het woonwensenonderzoek is gericht op het (toekomstig) wonen in de kernen (stad, dorp, wijk of buurt). Om uit de resultaten van het onderzoek ook op kernniveau uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk dat inzicht bestaat in de herkomst van de respondenten. Bij het doorlopen van de vragenlijst via de open link wordt op enig moment dan ook om de postcode gevraagd. Het is van groot belang dat deze postcode correct wordt ingegeven. Dit is namelijk het enige middel om respondenten (voor het overige dus geheel anoniem) te kunnen herleiden naar de verschillende kernen.

Wie kan meedoen aan het onderzoek

Alle volwassen inwoners kunnen mee doen met het onderzoek. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.

Uitkomst onderzoek

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek uit. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op deze website.

Informatie

Heeft u vragen over het onderzoek neem dan contact op met bureau Companen. Voor vragen van algemene aard kunt u contact opnemen met de heer M. Roefs, Werkorganisatie CGM, telefoon 0485–396600.

]]> 2019-02-14T12:19:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/onderzoek-woonwensen-laat-uw-wensen-weten-en-vul-de-vragenlijst-in
<![CDATA[Onderhoud groenstrook Dijkskruin in Cuijk]]>

Een bloemrijke berm. Foto: Lubbelisse

Langs het fietspad tussen de wooneilanden en de Cuijkse Tuinen in de Heeswijkse Kampen ligt een groenstrook. In deze groenstrook groeit het onkruid zo hard, dat het door ons niet te onderhouden is. Daarom laat de gemeente Cuijk deze groenstrook opnieuw inrichten. Ook wordt op deze locatie het riet langs de oever in delen gemaaid en worden wilgen verwijderd.

bij- en vlindervriendelijk

In de groenstrook wordt, met behoud van de bestaande bomen, een bij- en vlindervriendelijke beplanting aangebracht. U moet dan denken aan een combinatie van inheemse kruiden en bloembollen. De groenstrook gaan we op een natuurvriendelijke manier onderhouden, zoals ook op andere plaatsen in de wijk wordt gedaan.

planning

De werkzaamheden worden door Jonkers hoveniers uitgevoerd. De planning is om in maart 2019 te starten. We zijn wel afhankelijk van het weer, waardoor we geen exacte datum kunnen noemen.

]]> 2019-02-13T09:39:51 https://www.cuijk.nl/nieuws/onderhoud-groenstrook-dijkskruin-in-cuijk
<![CDATA[Doet je fietsverlichting het nog]]> Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon… Dat lijkt ook nog heel ver weg.

Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijtjes raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

]]> 2019-02-11T13:27:09 https://www.cuijk.nl/nieuws/doet-je-fietsverlichting-het-nog
<![CDATA[Informatiebijeenkomst Cultuurvisie gemeente Cuijk 2020-2024]]> Het huidige cultuurbeleidsplan van de gemeente Cuijk dateert van 2014. Allerlei ontwikkelingen maken een actuele visie op het cultuurbeleid gewenst. De gemeente Cuijk heeft een extern adviseur opdracht gegeven de Cultuurvisie voor de periode 2020-2024 op te stellen.

Als start zijn er diverse gesprekken gevoerd met personen en organisaties binnen de gemeente Cuijk die een belangrijke rol spelen in het culturele leven in de gemeente Cuijk. Op basis hiervan is er een informatiedocument opgesteld. Dit informatiedocument beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente Cuijk er cultureel voor staat en welke speerpunten er nader uitgewerkt dienen te worden in de Cultuurvisie 2020-2024.

Deze speerpunten zijn:

Op donderdag 21 februari 2019 vindt vanaf 19:30 uur een bijeenkomst plaats in het Schouwcafé van de schouwburg in Cuijk waarin met de culturele organisaties van gedachten gewisseld wordt over het informatiedocument en de genoemde speerpunten.

Voor deze bijeenkomst hebben de culturele organisaties een uitnodiging ontvangen. Bent u of is uw organisatie ook cultureel actief binnen de gemeente Cuijk en heeft u geen uitnodiging ontvangen dan bent u ook van harte welkom op 21 februari a.s.

Bekijk hier de uitnodiging met daarin opgenomen het programma en het informatiedocument.

]]> 2019-02-11T09:55:53 https://www.cuijk.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-cultuurvisie-gemeente-cuijk-2020-2024
<![CDATA[Vrijwilligerspenning voor Jan-Bart Nielen]]>

Zaterdag 9 februari 2019, tijdens de pronkzitting, is de heer Jan-Bart Nielen (56) uit Katwijk onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nielen als regisseur van de pronkzittingen van carnavalsvereniging De Scheresliepers in Katwijk.

De heer Nielen is 27 jaar regisseur geweest van de pronkzittingen van carnavalsvereniging De Scheresliepers in Katwijk. Hij organiseerde en coordineerde deze zittingen. Zo zorgde hij voor de opbouw van het decor en het aanzoeken van de Katwijkse artiesten.

De heer Nielen was ook actief bij de voetbalvereniging Siol in Katwijk. Hij was voorzitter van 1989 tot 2006. Na zijn voorzitterschap heeft hij nog diverse andere taken binnen Siol vervuld. Voor zijn inzet voor deze vereniging is hij benoemd tot ere-lid.

De heer Nielen heeft veel goeds gedaan en veel betekend voor de gemeenschap Katwijk. Hij stak veel tijd in het vrijwilligerswerk. Dat verdient waardering en die waardering krijgt hij, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.

]]> 2019-02-11T08:23:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/vrijwilligerspenning-voor-jan-bart-nielen
<![CDATA[Denk mee over de nieuwe Cultuurvisie op 21 februari 2019]]> Het huidige cultuurbeleidsplan van de gemeente Cuijk dateert van 2014. Allerlei ontwikkelingen maken een actuele visie op het cultuurbeleid gewenst. De gemeente Cuijk heeft een extern adviseur opdracht gegeven de Cultuurvisie voor de periode 2020-2024 op te stellen.

Informatiedocument

Als start zijn er diverse gesprekken gevoerd met personen en organisaties binnen de gemeente Cuijk die een belangrijke rol spelen in het culturele leven in de gemeente Cuijk. Op basis hiervan is er een informatiedocument opgesteld. Dit informatiedocument beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente Cuijk er cultureel voor staat en welke speerpunten er nader uitgewerkt dienen te worden in de Cultuurvisie 2020-2024.

Deze speerpunten zijn

Informatiebijeenkomst 

Op donderdag 21 februari 2019 vindt vanaf 19.30 uur een bijeenkomst plaats in het Schouwcafé van de schouwburg in Cuijk waarin met de culturele organisaties van gedachten gewisseld wordt over het informatiedocument en de genoemde speerpunten.

Uitnodiging en informatiedocument

Voor deze bijeenkomst hebben de culturele organisaties een uitnodiging ontvangen. Bent u of is uw organisatie ook cultureel actief binnen de gemeente Cuijk en heeft u geen uitnodiging ontvangen dan bent u ook van harte welkom op 21 februari 2019.

De uitnodiging met daarin opgenomen het programma en het informatiedocument zijn hieronder als PDF te downloaden.

]]> 2019-02-08T15:01:00 https://www.cuijk.nl/cultuurvisie
<![CDATA[Nieuwe verkeersmaatregel tegen hardrijders Katwijkseweg]]> Op de Katwijkseweg geldt sinds ruim anderhalf jaar een maximumsnelheid van 30 km/uur. Toch blijkt dat 80% van de automobilisten hier nog steeds te hard rijdt. Dat is niet alleen storend voor bewoners, maar levert vooral gevaar op voor fietsende scholieren. Daarom heeft de gemeente vorige week als proef drie snelheidsremmende betonblokken geplaatst. Als automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden, zijn de obstakels zonder problemen te passeren. De komende weken bekijkt de gemeente of de verkeerssituatie hierdoor verbetert.

De meest effectieve maatregel in dit soort gevallen is het plaatsen van een drempel of plateau. Omdat de gemeenteraad eerder heeft aangegeven deze oplossing zo weinig mogelijk te willen toepassen, is voor deze proefoplossing gekozen. In 2017 nam de gemeente een vergelijkbare maatregel op de Katwijkseweg. De snelheidsremmende maatregel werd toen uitgevoerd met zogenaamde straatjuwelen. Deze stonden toen wat verder uit elkaar dan nu, omdat de maximumsnelheid toen nog 50 km/uur was. Mocht uit de huidige proef (die circa zes weken gaat duren) blijken dat de maatregel werkt, dan zal de gemeente de situatie een meer permanente en vriendelijk aanzicht geven met bijvoorbeeld bloembakken. Is dit niet het geval dan zal worden gekeken naar een andere oplossing die ervoor zorgt dat automobilisten zich aan de snelheid houden en daarmee gevaarlijke situaties worden vermeden.

]]> 2019-02-04T12:59:16 https://www.cuijk.nl/nieuws/nieuwe-verkeersmaatregel-tegen-hardrijders-katwijkseweg
<![CDATA[Belastingaanslagen 2019 Cuijk worden eind februari bezorgd]]> De gemeentelijke belastingaanslagen 2019 met voor eigenaren de nieuwe WOZ-waarde 2019 worden eind februari bezorgd.

MijnOverheid

Als u bent aangemeld bij MijnOverheid dan ontvangt u de aanslag niet per post maar in de berichtenbox van MijnOverheid.

Machtiging

Als u de gemeente al heeft gemachtigd dan wordt de aanslag in elf termijnen automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. De eerste termijn eind maart 2019. De laatste termijn in januari 2020. Wilt u alsnog machtigen ga dan naar de pagina Aanslag betalen en kies voor Machtiging automatische incasso of stuur het meegezonden machtigingskaartje binnen twee weken naar de gemeente.

]]> 2019-02-01T09:02:57 https://www.cuijk.nl/nieuws/belastingaanslagen-2019-cuijk-worden-eind-februari-bezorgd
<![CDATA[Aanvragen subsidie voor 2020]]> Lokale verenigingen die in aanmerking willen komen voor structurele subsidie in 2020, moeten vóór 1 april 2019 een online aanvraag indienen bij de gemeente Cuijk.

Structurele subsidie

Ter ondersteuning van de kernactiviteiten van een vereniging worden jaarlijks structurele subsidies verstrekt. Verenigingen die in aanmerking willen komen voor deze subsidie in 2020 moeten deze vóór 1 april 2019 aanvragen via Subsidieaanvraag. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde formulier inclusief bijlagen op tijd is aangeleverd.

Incidentele subsidie

Het is voor een vereniging ook mogelijk om incidentele subsidie aan te vragen. Dit is een subsidie voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige, kortdurende activiteiten met een vernieuwend karakter. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen. Incidentele subsidie aanvragen kan het hele jaar door, tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit, via Subsidieaanvraag.

Informatie                                   

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Cuijk. Bel 0485-396600 of mail naar gemeente@cuijk.nl.

]]> 2019-01-31T16:20:36 https://www.cuijk.nl/nieuws/aanvragen-subsidie-voor-2020
<![CDATA[Oplevering patiobungalows De Valuwe dit najaar]]> Wethouder Joost Hendriks: “Ik zie deze ontwikkeling als een belangrijke bouwsteen voor ‘het huis’ dat De Valuwe is.”

Op de hoek van de Patakondreef en de Goudenrijderstede in De Valuwe wordt volop gebouwd aan zes levensloopbestendige patiobungalows (vier koop- en twee huurwoningen). Alle woningen zijn inmiddels verkocht en verhuurd. De woningen worden naar verwachting uiterlijk dit najaar opgeleverd. Vorige week kwamen de toekomstige bewoners – samen met vertegenwoordigers van ontwikkelaar Vastgoedregisseur, woningcorporatie Mooiland, de gemeente Cuijk en bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen – kort bij elkaar om de bouw van de woningen te vieren.

“De nieuwe woningen liggen vlakbij het toekomstige park in het hart van de wijk, dat samen met wijkbewoners wordt ingericht. De bouw van deze zes bungalows is een aanwinst voor de wijk en levert een mooie bijdrage aan het aantal vrije sector-woningen in De Valuwe”, aldus wethouder Joost Hendriks. “Ik zie deze ontwikkeling dan ook als een belangrijke bouwsteen voor ‘het huis’ dat De Valuwe is.”

  

]]> 2019-01-30T12:42:05 https://www.cuijk.nl/nieuws/oplevering-patiobungalows-de-valuwe-dit-najaar
<![CDATA[De Valuwe: gezonde buurt]]> Zaterdag 26 januari 2019 gaf wethouder Joost Hendriks het startsein voor het project Gezonde Buurten in De Valuwe. Tegelijkertijd werd het voorlopig ontwerp van het nieuwe park in de wijk gepresenteerd.

In het kader van de revitalisering van De Valuwe wordt een nieuw park aangelegd. Dit park wordt het groene hart van de wijk, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, te spelen, te genieten van de natuur en om activiteiten te organiseren. En dat is precies waar het in het project Gezonde Buurten om draait: groen, spelen en ontmoeten.

Een werkgroep van bewoners heeft meegedacht en mee-besloten over het ontwerp van het nieuwe park. De buurt moet een plek zijn waar de bewoner zich prettig voelt en graag naar buiten gaat. Tijdens een feestelijke kick off hebben bewoners het voorlopig ontwerp gepresenteerd en als eerste activiteit van het project Gezonde Buurten was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Naast het meedenken over het ontwerp van het park zullen bewoners activiteiten gaan organiseren voor jong en oud. Ze worden daarin gefaciliteerd door een projectgroep. Gezonde Buurten is een project van samenwerkende partners IVN, Jantje Beton, Jongeren Op Gezond Gewicht Cuijk, gemeente Cuijk en natuurlijk de belangrijkste partner: de wijk bewoner.

]]> 2019-01-28T14:11:48 https://www.cuijk.nl/nieuws/de-valuwe-gezonde-buurt
<![CDATA[Strategieën tegen de droogte in het Duits-Nederlandse grensgebied]]> Nieuwe impulsen krijgen, in gesprek gaan, van elkaar leren: agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben over alternatieve strategieën gesproken voor de aardappelteelt onder extreme weersomstandigheden. Ongeveer 70 deelnemers bezochten deze bijeenkomst in het kader van het INTERREG-project “Dynamic Borders".

Uitwisseling met collega's

Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega's uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de klimaatverandering voor te bereiden.

Zoeken naar creatieve alternatieven

Dr. Ir. Peter Kooman (Hogeschool Aeres Dronten) presenteerde de alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderende weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen, die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn." Steffen Mies (advocaat en docent voor agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal) behandelde de juridische risico's die zijn verbonden aan opbrengstverliezen en de uitdaging van de overheid om de agrarische sector in Duitsland voldoende te subsidiëren."Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren", legde hij uit. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor. Het gaat hierbij om een belastingvrije risicocompensatiereserve in winstgevende jaren of de mogelijkheid om het risico te spreiden voor boeren en klanten bij opbrengstverlies als gevolg van overmacht en dit vast te leggen in contracten. "Het probleem van opbrengstverliezen door droogte zal toenemen. Daarom zijn in de toekomst ook duidelijkere regels te verwachten,” aldus Mies.

Dynamic borders

Agribusiness, het organiseren van stageplaatsen over de grenzen heen en toerisme - zijn de speerpunten van het INTERREG-project “Dynamic Borders". Grensoverschrijdend werken daarbij de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze samen. Het project loopt tot 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van economie, innovatie, digitalisering en energie Noordrijn-Westfalen.

]]> 2019-01-24T15:14:12 https://www.cuijk.nl/nieuws/strategieen-tegen-de-droogte-in-het-duits-nederlandse-grensgebied
<![CDATA[Kavelverkoop zelfbouwers trekt aan]]>  

Particulieren tonen weer volop belangstelling voor bouwkavels. Tijdens de achter ons liggende economische recessie verkocht de gemeente maar mondjesmaat een bouwkavel maar de verkoop zit nu weer in de lift. Bijvoorbeeld aan de Katwijkseweg. De zeventien kavels daar lagen lang te koop maar inmiddels zijn er vier verkocht en is op zes kavels een optie genomen. Ook voor een deel van de zeven resterende kavels hebben zich belangstellenden gemeld. Daarmee worden nu verkennende gesprekken gevoerd.

Elders in de gemeente Cuijk liggen ook nog kavels te koop voor zelfbouwers. Aan de Kouwenberg lagen twee kavels, daarvan is er inmiddels één verkocht.

In Haps, aan de Beerseweg, liggen vier royale bouwkavels. Deze zijn nog te koop. Aan de Schans, eveneens in Haps, liggen ook vier kavels. Daarvan er één is verkocht. Voor twee andere kavels lopen verkennende gesprekken. Aan de Burgemeester Thijssenstraat in Beers ligt één kavel. Hierop is inmiddels een optie genomen. Elders in Beers, aan de Gildeweg, ligt ook nog één enkele bouwkavel. Deze is nog te koop.

Al met al is het duidelijk. Particulieren tonen weer volop belangstelling voor kavels om daar zelf een woning op te bouwen.

Informatie

Heeft u ook belangstelling voor een bouwkavel? Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente Cuijk, Marijke van Casteren, telefoon 0485-396600, of marijke.vancasteren@cgm.nl. Meer informatie over bouwkavels is ook te vinden op www.cuijkwoont.nl.

]]> 2019-01-22T14:29:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/kavelverkoop-zelfbouwers-trekt-aan
<![CDATA[Gladheidsbestrijding]]> In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat kunt u zelf doen

U helpt de strooiploegen als u de stoep voor uw woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen u dankbaar zijn.

De gemeente plaatst zoutbakken bij openbare gebouwen en locaties waar de zoutstrooiers niet goed bij kunnen. Onder andere vrijwilligers zorgen er vervolgens voor dat het strooizout met eigen gereedschap wordt uitgestrooid. Bewoners die niet als vrijwilliger in beeld zijn bij de gemeente mogen hier ook gebruik van maken. Wilt u vrijwilliger worden? Meldt u dan aan via werf.cuijk@cgm.nl.

Strooiroutes

Wilt u zien hoe de strooiroutes lopen? Op de plattegrond kunt u in het zoekvenster (linksboven) zoeken op adres. De blauwe lijnen op de kaart zijn de strooiroutes.

]]> 2019-01-18T09:23:00 https://www.cuijk.nl/gladheidsbestrijding
<![CDATA[Cuijk Onderneemt !: Florius Flowers]]> Cuijk Doet !, Cuijk Onderneemt ! en hoe !

Kent u Florius Flowers al ? Ontdek meer over dit internationale AgriFood bedrijf uit Cuijk via de nieuwste Cuijk Onderneemt-film.

]]> 2019-01-14T11:57:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Logo's/Cuijk Doet (1).gif https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/cuijk-onderneemt-florius-flowers
<![CDATA[5 miljard voor SDE+ voorjaar 2019]]> De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Lees hier meer over de mogelijkheden en toekomst van de SDE+.

]]> 2019-01-14T11:51:15 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/5-miljard-voor-sde-voorjaar-2019
<![CDATA[Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem]]> Provincie Noord-Brabant organiseert een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te komen die we vaststellen in het eerste Brabantse Voedselbesluit.

Bouw jij mee aan ons Brabants voedselsysteem? Meld je hier aan voor Voedsel1000.

]]> 2019-01-14T11:48:38 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/bouw-mee-aan-ons-brabants-voedselsysteem
<![CDATA[Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019]]> Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert u welke energiebesparende maatregelen u nam. Lees hier meer over de informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen in 2019

]]> 2019-01-14T11:42:50 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/informatieplicht-energiebesparing-bedrijven-en-instellingen-in-2019
<![CDATA[Foodbedrijven in economisch perspectief: Groei Nederlandse agro-export vlakt af]]> De uitvoerwaarde van de agrifood-sector groeide nog wel in 2018 (1,3%), maar een stuk minder dan in 2017. In 2017 steeg de uitvoerwaarde voor de foodsector namelijk met 6%. Bekijk hier de marktanalyse agrofood.

]]> 2019-01-14T11:40:31 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/foodbedrijven-in-economisch-perspectief-groei-nederlandse-agro-export-vlakt-af
<![CDATA[Start aanmeldperiode GES 2019 voor ondernemers]]> GES 2019 heeft als doel om internationaal ondernemerschap te stimuleren in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor de uitdagingen waar de wereld voor staat. De focus ligt op de sectoren agrotechnologie, connectivity, energie, gezondheid en water. Ondernemers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om deel te nemen aan The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019. Er zijn maximaal 200 plaatsen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers. Ook voor de landbouwsector biedt GES kansen, twee van de focusthema's zijn 'agrotechnologie'  en 'water'. Lees hier meer over de aanmelding voor deelname aan The Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019.

]]> 2019-01-14T11:36:29 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/start-aanmeldperiode-ges-2019-voor-ondernemers
<![CDATA[Subsidie beschikbaar voor innovaties in de food-sector in de Nederlands-Duitse grensregio]]> Het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject FOOD2020 stelt opnieuw subsidiegelden beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking op innovatieprojecten in de foodsector.

De projecten moeten passen bij de vijf hoofdthema’s van FOOD2020:

Agrofood bedrijven uit Noordoost- en Zuidoost-Brabant kunnen hiervoor tot 28 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen.

]]> 2019-01-14T11:33:19 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/subsidie-beschikbaar-voor-innovaties-in-de-food-sector-in-de-nederlands-duitse-grensregio
<![CDATA[MKBDoorgaan ook in uw gemeente]]> MKBDoorgaan.nl wil:

Dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Brabant heeft MKBDoorgaan in de regio vele ondernemers geholpen met het zoeken van een oplossing voor hun ondernemersvragen. Lees hier meer over MKBDoorgaan.nl.

]]> 2019-01-14T11:28:32 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/mkbdoorgaan-ook-in-uw-gemeente
<![CDATA[Subsidiespreekuur: Goede ondernemersideeën kunnen subsidie opleveren]]> Kan ik subsidie krijgen voor mijn onderneming? Van welke fondsen kan ik gebruik maken?

Nieuwsgierig

Meld je hier aan voor het OndernemersLift+ subsidiespreekuur op 21 februari 2019 in Boxmeer.

]]> 2019-01-14T11:25:43 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/subsidiespreekuur-goede-ondernemersideeen-kunnen-subsidie-opleveren
<![CDATA[Fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan]]> Ondernemers die investeren in het tegengaan van grondstofverspilling kunnen belastingvoordeel krijgen met de MIA\Vamil. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen in bijvoorbeeld het verwerken van voedseloverschotten en het verlengen van de levensduur van producten. Lees hier meer over het fiscaal voordeel voor bedrijven die verspilling grondstoffen tegengaan.

]]> 2019-01-14T11:22:14 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt/fiscaal-voordeel-voor-bedrijven-die-verspilling-grondstoffen-tegengaan
<![CDATA[WhatsApp Buurtpreventie]]> Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Buurtpreventie in uw buurt

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is? Kijk dan op www.wabp.nl.

WhatsApp-groep Registreren of starten

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan. Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Meldt uw groep dan aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.

]]> 2019-01-11T10:06:58 https://www.cuijk.nl/nieuws/whatsapp-buurtpreventie
<![CDATA[Vanaf januari weer onderhoud aan bosplantsoen]]> Naast het dagelijks onderhoud, zoals schoffelen en grasmaaien, vinden er in het najaar en in de winter grote onderhoudswerkzaamheden plaats aan het groen in Cuijk. In de eerste week van januari 2019 wordt er weer gestart met het dunnen van bosplantsoenen. Het onderhoud is goed voor de bomen en struiken en heeft tevens een gunstige invloed op de sociale veiligheid. In dit artikel leest u hier meer over en kunt u zien waar er gesnoeid gaat worden.

Wat is bosplantsoen

Bosplantsoen is een gemengde beplanting van bomen en struiken die van nature in Nederland voorkomen. Het is een vrij grove beplanting met mogelijkheden voor een natuurlijke ontwikkeling.

In het bosplantsoen vinden veel dieren beschutting en voedsel. Zo leven vlinders van de kruidenplanten en eten de vogels de bessen, insecten en zaden. Kleine zoogdieren kunnen er schuilen onder de struiken en het afgevallen blad.

Wat is dunnen

Onder dunnen verstaan we het bij de grond afzagen van een boom of struik om ruimte te maken voor de langzaam groeiende duurzame beplanting. Dit wordt vooral toegepast in de grovere beplanting zoals de bossen en het bosplantsoen. Het resultaat is een gevarieerde gezonde beplanting waarin bomen en struiken de ruimte hebben om volledig uit te groeien.

Selectie

Tijdens het dunnen wordt gekeken naar bomen en struiken die waardevol zijn en die voor de toekomst behouden moeten blijven. Bij de keuze wordt rekening gehouden met het gewenste eindbeeld en de variatie binnen de beplanting zoals bloei, groenblijvend, besdragend en herfstkleuren.

Sociale- en verkeersveiligheid

Het dunnen van bosplantsoen heeft een gunstige invloed op het gevoel van sociale veiligheid en het verbetert tevens de verkeersveiligheid. Langs wandel-, fiets- en achterpaden waar beperkt licht is, kunnen mensen zich minder veilig voelen. Als beplanting te dicht op de weg staat kan het zicht op fietsers en voetgangers belemmerd worden.

Groenafval

Door het dunnen ontstaat veel groenafval van stamhout en takken. Op plaatsen waar het mogelijk en gewenst is, wordt het dunnere hout op rillen (takkenbossen) gelegd, de rest wordt afgevoerd. De rillen vormen een extra schuil- en broedplaats voor dieren. Ook is dit ‘dode’ hout een prima voeding voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, schimmels, paddenstoelen en mossen. De takkenbossen worden er bewust neergelegd en worden dus niet opgeruimd.

Meer informatie

De tekeningen waar de komende winter gedund wordt liggen ter inzage op het gemeentehuis. U kunt u de tekeningen ook hier inzien. 

Zijn er nog vragen, dan kunt u terecht op tel. 0485-396600.

]]> 2018-12-19T15:25:40 https://www.cuijk.nl/nieuws/vanaf-januari-weer-onderhoud-aan-bosplantsoen
<![CDATA[Inzamelen kerstbomen op zaterdag 12 januari 2019]]> Op zaterdag 12 januari 2019 mag u uw kerstboom aan de straat zetten. Er wordt een aparte ronde gereden voor deze inzameling.

Aanbieden van de kerstboom

Zorg ervoor:

Voor informatie over de inzameling van afval

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

]]> 2018-12-17T10:21:55 https://www.cuijk.nl/nieuws/inzamelen-kerstbomen-op-zaterdag-12-januari-2019
<![CDATA[Project X Katwijk: vraag en antwoord]]>  1

Wat is een noodverordening?
Een noodverordening is een instrument dat we kunnen gebruiken op het moment dat het nodig is als de openbare orde en veiligheid in het geding is. Op dit moment is dit niet nodig. Wanneer er aanleiding voor is, geeft dit instrument de burgemeester de bevoegdheid om adequaat te handelen.

De noodverordening geldt voor het dorp Katwijk en de kern Cuijk.

 2

Wat is een ‘bevel tot aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied’?

De burgemeester heeft een gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dit gebied kan de politie mensen fouilleren als dit nodig is.

3 Wat is er aan de hand?

Een jong meisje kondigde op het sociale medium snapchat een feestje aan voor vrienden op vrijdag 7 december in Katwijk. Dit bericht is door onbekenden ‘gekaapt’ en gedeeld op Facebook. Veel mensen uit het hele land hebben via de betreffende Facebook-pagina aangegeven aanstaande vrijdag naar Katwijk te willen komen.

De lokale en landelijke media berichten hier ook over en verwijzen naar een uit de hand gelopen ‘project X-feest’ in het Groningse dorp Haren in 2012. De gemeente Cuijk en de politie hopen uiteraard dat het hier niet zo ver komt, maar bereiden zich voor op alle scenario’s. De lijn daarbij is: er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk. Zoals de burgemeester in een verklaring op de website heeft gezegd: “Onze inzet is en blijft om ervoor te zorgen dat personen van buiten Cuijk, die vrijdag met verkeerde bedoelingen hier naartoe komen, worden tegengehouden.”

4 

Is er vanavond een feest in Katwijk?

Nee, er is geen feest in Katwijk en er komt ook geen feest. Alle inzet is erop gericht om iedereen te weren die naar aanleiding van de berichten op Facebook of in de media naar Katwijk komt.

 5 Wat voor maatregelen worden getroffen?

We houden rekening met alle scenario’s en bereiden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor. Dit doen we in het belang van de inwoners van Katwijk.

Over de concrete maatregelen doen we geen mededelingen.

6 Wat gebeurt er als ik toch naar Cuijk of Katwijk ga?

Er is opgeroepen om niet naar Cuijk en Katwijk te komen. Mensen die dat toch doen, met de verkeerde intenties, kunnen erop rekenen dat er strikt wordt gehandhaafd. Met verkeerde intenties bedoelen we o.a. mensen die bewust onrust willen veroorzaken, die toch op zoek gaan naar een feestje, of die willen kijken wat er gebeurt. De politie zal daadkrachtig en doortastend optreden. Verder is met het Openbaar Ministerie afgesproken dat er strikt zal worden gehandhaafd.

 7

Ik moet naar mijn werk in Cuijk of Katwijk. Kan ik er wel komen?

Werknemers van bedrijven in Cuijk of Katwijk moeten zich kunnen identificeren als je wordt gecontroleerd. Zorg ervoor dat je hiervoor je identiteitsbewijs meeneemt. Tevens moet je kunnen laten zien/aangeven wat je (reisbestemming) is.

 8

Ik moet om een andere reden in Cuijk of Katwijk zijn. Kan ik er wel komen?

Houd er rekening mee dat het moeilijker kan zijn om Cuijk of Katwijk te bereiken. Zorg dat je je identiteitsbewijs bij je hebt voor als je wordt gecontroleerd. Tevens moet je kunnen laten zien/aangeven wat je (reis)bestemming is.

 9

Ik heb een bedrijf/winkel in Cuijk of Katwijk. Moet ik iets doen?

Zie ook vraag 5 en 6. Geef dit ook aan medewerkers door.

 10

Ik ben inwoner van/ondernemer in Cuijk/Katwijk. Moet ik me zorgen maken?

De gemeente Cuijk en de politie bewaken de veiligheid van de inwoners van Katwijk/gemeente Cuijk. Zij staan niet toe dat anderen hun veiligheid in gevaar brengen. De politie zal daadkrachtig en doortastend optreden tegen personen die naar Cuijk/Katwijk komen om bewust onrust te veroorzaken. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er strikt zal worden gehandhaafd.

 11

Waar kan ik meer informatie vinden? Hoe blijf ik op de hoogte?

Op deze website van de gemeente hebben we een pagina ingericht met informatie. Op het moment dat er iets nieuws te melden is, plaatsen we het daar op. Dit wordt ook via het twitteraccount @Cuijk van de gemeente Cuijk verspreid. Over concrete voorzorgsmaatregelen zal vooraf enkel worden gecommuniceerd indien dit noodzakelijk is.

 12 Ik ga naar de Schouwburg. Kan ik daar naar toe?

U kunt gewoon naar de Schouwburg gaan. Mocht er een wegafzetting zijn, dan geeft uw schouwburgkaartje u toegang.

 13 Hoe moet ik mij legitimeren als zorgverlener? Hoe kan ik snel bij mijn patiënt zijn?

Uw identiteitsbewijs met daarbij bij voorkeur uw legitimatie van uw zorgorganisatie kan behulpzaam zijn.

]]> 2018-12-07T17:40:27 https://www.cuijk.nl/project-x-feest-katwijk/project-x-katwijk-vraag-en-antwoord
<![CDATA[Inzegening Kaarsjeskapel de Valuwe]]> Naast de MFA De Valuwe, aan de voet van de klokkentoren van de voormalige H. Jozefkerk, is de afgelopen maanden de Kaarsjeskapel H. Jozef gebouwd. Na afloop van de eucharistieviering in de MFA (op zondag 28 oktober 2018 om 11.00 uur) wordt deze kaarsjeskapel rond 11.45 uur ingezegend door pastoor Theo Lamers. Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd bij de inzegening aanwezig te zijn.

Geschiedenis

De MFA (multifunctionele accommodatie) De Valuwe is op 27 april 2018 officieel geopend. Voorheen - van 1964 tot 2018 - deed het gebouw dienst als kerk (de H. Jozefkerk). In deze kerk bevond zich in het voorportaal een Mariakapel. Bij de verkoop van de H. Jozefkerk aan de gemeente (2015) werd met het parochiebestuur afgesproken dat er rond de oude klokkentoren van de voormalige kerk een kaarsjeskapel zou worden gebouwd, waar iedereen die dat wil terecht kan vanuit een persoonlijke intentie. De openingstijden van de kapel zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Bouw

De kapel is gemetseld door leerlingen van de Coöperatieve Vereniging Bouwmensen (CVB), bijgestaan door aannemer BCP Bouw. Voor deze leerlingen bleek het project een bijzondere kans om ervaring op te doen. De kapel heeft uiteindelijk een ronde vorm gekregen. De muren bestaan uit zogenaamd poly-metrisch metselwerk, dat wil zeggen: er zijn stenen van verschillende formaten en op elkaar afgestemde kleuren gebruikt, waardoor een speels maar toch harmonieus geheel ontstaat.

Vrijwilligers

Daarnaast heeft ook de vrijwillige bijdrage van een groot aantal parochianen geholpen bij de bouw. Deze vrijwilligers hebben bijvoorbeeld het schrootjesplafond verwijderd uit het voormalige kerkgebouw, waardoor er wat meer budget vrijkwam voor de bouw van de kaarsjeskapel. Verder hebben zij de inrichting van de kapel verzorgd, door verschillende elementen uit de voormalige H. Jozefkerk te hergebruiken: het altaar, de leistenenvloer, het plafond, de beelden van Maria en Jozef, de kaarsenstandaard en de bankjes.

]]> 2018-10-12T10:30:57 https://www.cuijk.nl/nieuws/inzegening-kaarsjeskapel-de-valuwe
<![CDATA[Save the date: 3 november open dag gemeentehuis]]> Heeft u altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen in het gemeentehuis? Tijdens een dag met veel activiteiten voor jong en oud? Noteer dan 3 november van 11.00 uur tot 16.00 uur alvast in uw agenda. Op deze dag zet de gemeente Cuijk de deuren open van het gemeentehuis en het dienstencentrum én zijn er demonstraties op het Louis Jansenplein.

Verder informatie over alles wat er die dag te beleven is, volgt de komende tijd!

]]> 2018-09-10T12:00:29 https://www.cuijk.nl/nieuws/save-the-date-3-november-open-dag-gemeentehuis
<![CDATA[Burgerberaad openbare ruimte: meld aan en doe mee]]> Onlangs hebben 3.500 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Cuijk een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Wim Hillenaar ontvangen om deel te nemen aan het Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk.

Dit Burgerberaad vindt plaats op donderdag 20 september 2018, vanaf 19.30 uur in het Merletcollege, aan de Katwijkseweg 2.

Het Burgerberaad is een gesprek tussen burgers, ondernemers, ambtenaren en politici, over het onderwerp ‘openbare ruimte’. De vraag die daarbij centraal staat is: “Wat vinden wij belangrijk als het gaat om onze openbare ruimte?” Burgemeester Hillenaar hoopt natuurlijk dat veel inwoners enthousiast zijn voor het Burgerberaad.

Informatie en aanmelding

Hier vindt u meer informatie over het Burgerberaad. Als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen en wilt meedoen, kunt u zich op deze webpagina ook aanmelden. Maak dan gebruik van de unieke, persoonlijke aanmeldcode in de uitnodigingsbrief. Uitgenodigde inwoners die geen internet gebruiken kunnen zich telefonisch aanmelden via 0485-396600.

Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen maar toch willen meedoen, kunnen zich via dezelfde webpagina opgeven als “vrijdenker”. Voor deze groep is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

]]> 2018-09-07T12:23:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/burgerberaad-openbare-ruimte-meld-aan-en-doe-mee
<![CDATA[Opgraving Grotestraat Cuijk - Buikparasieten, botten en muren]]> Vorige week kon u op deze plek al lezen dat er bij de opgravingen, ter hoogte van de groenteboer, een aantal vlakgraven zijn ontdekt. Deze week wat meer informatie hierover. De graven zijn waarschijnlijk 8000 jaar oud. Hiermee is Cuijk gelijk een stuk ouder dan we dachten. De graven waren niet heel goed zichtbaar, want deze mensen zijn in het zand begraven, en in het zand lost een lichaam uiteindelijk bijna helemaal op. We houden dus alleen maar vlekken over in het zand en dit noemen we een zogenaamd ‘lijksilhouet’. Gelukkig is niet alles ‘opgelost’ dus kunnen we nog wel onderzoek doen naar deze verre, verre voorouders. 

 

Op basis van onderzoek wereldwijd, weten we dat mensen in die tijd in ‘hurkstand’ werden begraven. Maar omdat er in die tijd niet altijd ‘grafgiften’ werden meegegeven aan de doden, is het moeilijk om te zeggen wanneer deze mensen zijn begraven. Daarom doen we ook divers ander onderzoek aan dit soort graven. De voorbijgangers hebben kunnen zien dat de graven er in ‘blokjes’ uit gehaald zijn. Dit opgeven in blokjes heeft een reden:  een groot deel van het bot is vanwege het zand volledig vergaan, maar in het zand zitten nog wel resten van het vet (lipiden), etensresten (fosfaat/poep) en darmparasieten. Al deze dingen kunnen we terugvinden door het zand dat ter hoogte van de buikholte zit onder de microscoop te leggen. Dan kunnen we zien of de mensen destijds ‘gezond’ waren of niet. En soms zit er nog genoeg materiaal in de zandbodem om toch nog een datering te kunnen doen. 

Verder zijn er vanaf woensdag restanten van een Romeinse muur (of muren) aangetroffen bij het aanleggen van de rioleringssleuf. Die muren liggen langs de weg. Het bijzondere aan de muren is dat hierbij een steensoort is gebruikt die uit Duitsland geïmporteerd moet zijn, zogenaamd ‘tufa steen’. Deze week gaan we door met het blootleggen van deze muren.

]]> 2018-03-19T14:33:36 https://www.cuijk.nl/nieuws/opgraving-grotestraat-cuijk-buikparasieten,-botten-en-muren
<![CDATA[Nieuwe archeologische bijzonderheden Grotestraat Cuijk]]> Romeinse werkplaats

Met de start van de nieuwe fase van de werkzaamheden in de Grotestraat, zijn er ook weer nieuwe archeologische bijzonderheden te melden. We zijn begonnen ter hoogte van de groentewinkel. Hier bevond zich een koperverontreiniging, maar uit onderzoek konden we opmaken dat de ‘verontreiniging’ toch echt van de Romeinen afkomstig was. Waarschijnlijk van een Romeinse werkplaats. Boven de werkplaats was het oude wegdek aanwezig, vermoedelijk uit de 16e eeuw. Uit het straatvuil dat nog rijkelijk aanwezig was op de weg, kwamen verschillende bijzondere metaalvondsten zoals een versierde stijgbeugel. De versiering doet denken aan keramiek uit de 16e eeuw. De metalen voorwerpen zijn in uitzonderlijk goede toestand. 

 

Bijzondere neolithische bijl

Naast deze bijzondere vondst is nog een uitzonderlijke vondst gedaan. Deze kan worden gezien als een vreemde eend in de bijt. Het gaat om een neolithische bijl. Hoewel het neolithicum (de nieuwe steentijd) een lange periode beslaat (grofweg 11.000 tot 2.000 voor Chr.), bestaat de mogelijkheid dat het hier gaat om een exemplaar uit de periode van de klokbekercultuur (grofweg de periode 2.500 tot 2.000 voor Chr.). In het verleden zijn al enkele van deze exemplaren aangetroffen op een steenworp afstand (vlak bij de kerk).

 

Twee neolithische graven

Iets verder naar het zuiden bleek de natuurlijke ondergrond al snel naar boven te komen. De archeologische laag wordt dus in deze richting aanzienlijk dunner, maar niet minder interessant. Direct onder de Romeinse laag kwamen twee lichtgrijze vlekken aan het licht die licht afstaken tegen de gelige natuurlijke bodem. Hierbij ontstond het vermoeden dat het mogelijk om twee graven ging. Hiervoor werd een specialist ingeroepen en deze kon bevestigen dat het om twee neolithische vlakgraven gaat. Dit past goed binnen het beeld van de oudste bewoning rond de Grotestraat. Op dit moment worden de resten opgegraven aan de hand van de daarvoor geldende regels en er worden monsters genomen om te kijken of een datering van de graven mogelijk is.

 

(Met dank aan archeologen Channa Cohen Stuart en Nico van der Feest)

]]> 2018-03-12T14:28:18 https://www.cuijk.nl/nieuws/nieuwe-archeologische-bijzonderheden-grotestraat-cuijk
<![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018: “Van harte gefeliciteerd Hatice, Juultje, Jay en Demi!”]]>                                          

“Uw stem doet ertoe. Dus stem op 21 maart 2018!”

Gefeliciteerd

“Op 19, 20 en 21 maart 2018 worden er in onze gemeente vier jongeren 18 jaar! Op 21 maart mogen zij voor het eerst stemmen. Ik feliciteer daarom deze jongeren graag persoonlijk met hun verjaardag. Zij staan symbool voor alle 18-jarigen die voor het eerst mogen stemmen, voor het eerst mogen meebepalen wie er de komende vier jaar in onze gemeenteraad komen. Iedere stem doet ertoe, maar zeker de stemmen van onze jongeren die nog een hele toekomst voor zich hebben. Ik vind het daarom heel belangrijk dat jongeren gaan stemmen.

In gesprek

De afgelopen weken heb ik op het Merletcollege en ROC de Leijgraaf gesproken met jongeren. Over wat de gemeente doet, over het belang van de democratie en over de verkiezingen. Ik kreeg energie van al die betrokken en enthousiaste jongeren. Op maandag 5 maart 2018 was ik in Haps op de koffie bij buurtvereniging De Aalsvoorten. Ruim een uur met betrokken inwoners in gesprek over wat de gemeente zoal doet en waarom de verkiezingen zo belangrijk zijn. Een goed gesprek waarin ook waardering werd uitgesproken voor het werk van onze raadsleden. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Verkiezingsdebat

De gemeenteraadsverkiezingen komen met de dag dichterbij. Natuurlijk gebeurt er nog van alles de komende dagen. Op donderdag 15 maart 2018 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis het verkiezingsdebat van de Gelderlander plaats. De lijsttrekkers worden dan aan de tand gevoeld aan de hand van zes stellingen. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.

Overige bijeenkomsten

Dan nog enkele niet openbare bijeenkomsten, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Tijdens het Taalcafé op 13 maart 2018 gaan statushouders, nieuwe Cuijkenaren, in de raadzaal in gesprek over de verkiezingen. Voordat ik op 15 maart 2018 naar het debat van de Gelderlander ga, ben ik eerst even te gast bij de workshop ‘Stem jij ook?’. Een initiatief van de Bibliotheek samen met Unik. Ik ben blij met deze initiatieven, die onze inwoners helpen om te stemmen. Op zaterdag 17 maart 2018 is er de verkiezingsmarkt op het Louis Jansenplein. Een traditie in onze gemeente! Maak dan kennis met de ideeën van de partijen en met die 217 mannen en vrouwen die zich de komende jaren in willen zetten voor de gemeente Cuijk. Nog even voor onze jeugd.

Cadeaubon voor jou?

Op 21 maart 2018 maak ik zoals gebruikelijk een rondje langs de stembureaus. Deze keer niet met lege handen! Ik heb die dag in mijn binnenzak 15 cadeaubonnen voor jongeren van 18,19 en 20 jaar. Tref ik je toevallig op het stembureau? Dan heb je geluk! Als blijk van waardering voor jouw stem!

Uw stem doet er echt toe. Dus stem op 21 maart 2018!”

]]> 2018-03-08T15:17:58 https://www.cuijk.nl/nieuws/10259-gemeenteraadsverkiezingen-2018-een-menukaart-met-217-gerechten
<![CDATA[Warme belangstelling informatieavond houtpelletkachels]]> De gemeente Cuijk organiseerde woensdagavond 28 februari een zeer goed bezochte informatieavond voor alle geïnteresseerde inwoners van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Een informatieavond over houtpellet- en andere biomassaketels, als duurzaam alternatief voor het fossiele aardgas of propaangas.

Dat veel mensen de noodzaak voelden om langzamerhand van het gas af te gaan, bleek wel uit de enorme belangstelling. Wethouder Gerard Stoffels heette ruim 150 mensen, hoofdzakelijk afkomstig uit het buitengebied van het hele Land van Cuijk, welkom in ‘t Wapen van Beers. Geïnteresseerden werden bijgepraat over de voor- en nadelen en laatste ontwikkelingen op het gebied van houtpelletkachels door Sjef Michels van Avalon Advies. Ook gaven regionale markpartijen op dit gebied ruimschoots informatie.

Belangstelling

De vele vragen uit het publiek varieerden van heel praktisch, zoals de onderhoudskosten en wat te doen met de kachel als je op wintersportvakantie gaat, tot algemene vragen over of er wel genoeg hout is om iedereen met houtpellets te verwarmen.

Cuijks duurzaamheidsplan

De infoavond vond plaats in het kader van het gemeentelijk duurzaamheidsplan van Cuijk. Daarin staat dat Cuijk in 2045 energieneutraal wil zijn. De focus ligt daarbij weliswaar op energiebesparing en zonne-energie, in beperkte mate en zeker in het buitengebied dragen houtpelletkachels bij aan deze doelstelling.

 

]]> 2018-03-02T10:00:11 https://www.cuijk.nl/nieuws/warme-belangstelling-informatieavond-houtpelletkachels
<![CDATA[Doorzoeken van de afgegraven grond van de Grotestraat geeft nog meer geheimen prijs….]]> In samenspraak met Infrascoop BV is alle grond die vrij is gekomen bij de graafwerkzaamheden aan de Grotestraat apart gehouden om nader onderzocht te worden door de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie in Cuijk. Een deel van de grond wordt uitgezeefd, en hier worden talloze leuke vondsten gedaan. Deze vondsten worden vervolgens gewassen en gesorteerd.

Deze keer aandacht voor de ‘Wrijfschaal’ met randstempel

Waarom is dit nu zo bijzonder?

Een mortarium (wrijfschaal) is een aardewerken schaal met aan de binnenkant een grove textuur. Het is een soort grove platte vijzel. De ruwe binnenwand werd gebruikt om voedsel te malen met de bedoeling er een pap of saus mee te maken. De wrijfschaal wordt vaak als klasse apart gezien in de aardewerk-typologie.

De mortaria zijn typisch Romeins en komen redelijk veel voor. Elke antieke keuken had er minstens één. Aangezien we in onze streken, de typisch Romeinse, mortaria vinden bij opgravingen, mogen we ervan uitgaan dat de hele Romeinse keukencultuur hier ook aanwezig was. De wrijfschaal is in feite een maatstaf voor de romanisering. De Romeinse keuken kenmerkt zich namelijk door veel 'pesto-achtige’ mengels. Om die te kunnen bereiden was dus een ‘wrijfschaal’ nodig.

Deze wrijfschaal is een van velen, maar heeft ook de naamstempel van de maker, een soort merkje, meegekregen. In dit geval dus ‘victor’?….

De Werkgroep Archeologie Cuijk werkt al jaren mee aan allerlei archeologische projecten in de omgeving van Cuijk, organiseert talloze leuke bijeenkomsten en dagen, zoals onlangs nog de Nationale archeologie dagen, de open dag op Laarakker en vooral ook de Romeinendag.

foto: Ton van der Zanden - Randscherf van een Wrijfschaal met randstempel ‘victor’?

foto: Ton van der Zanden - Overzicht van de ‘drogende vondsten'

]]> 2017-12-11T14:20:15 https://www.cuijk.nl/nieuws/doorzoeken-van-de-afgegraven-grond-van-de-grotestraat-geeft-nog-meer-geheimen-prijs
<![CDATA[Bijzondere vondsten in Grotestraat]]> Een van de bijzondere vondsten die in Cuijk zijn gedaan bestaat uit een muntje met een relatief weinigzeggende afbeelding er op. Enerzijds staat er CS op afgebeeld en op de andere zijde een kar met een span paarden. Op zich lijkt hier niet veel aan de hand, tot er dieper wordt ingegaan op de betekenis van de munt. De kar die is afgebeeld is de lijkwagen van een dame met de naam Julia Titi. De dochter en enig kind van keizer Titus (79-81) zijn tweede huwelijk.

Het betreft een van de meer duistere verhalen van de Romeinse Keizers. Julia werd door Titus uitgehuwelijkt aan haar achterneef Flavius Sabinus. Dit ging enkele jaren goed tot de enigszins onstuimige Julia een affaire kreeg met haar oom Domitianus (81-90) die op dat moment Keizer was. Na enige tijd scheidde Domitianus van zijn vrouw en liet haar verbannen. Niet lang daarna werd Flavius Sabinus geëxecuteerd om vermoedelijk gefabriceerde redenen.

Dit samenzijn duurde tot aan Julia’s dood omstreeks 90. Haar dood was het gevolg van een poging tot abortus, welke volgens een dichter niet de eerste was. Domitianus bezorgde haar de titel Diva en liet de aangetroffen munt slaan als een soort luguber eerbetoon aan zijn gezellin.

  

]]> 2017-12-04T13:49:52 https://www.cuijk.nl/nieuws/bijzondere-vondsten-in-grotestraat
<![CDATA[Opnieuw bijzondere archeologische ontdekkingen in Cuijk]]> Bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk zijn opnieuw bijzondere ontdekkingen gedaan: de toegang van een Romeins fort (castellum) met spitsgrachten en resten van de Romeinse weg. De conserveringsomstandigheden van de weg zijn zo goed, dat ze uniek zijn voor Nederland.

In de Grotestraat wordt in het kader van een herinrichting onder andere gewerkt aan de riolering. Vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde van dit gebied, is archeologisch onderzoek onderdeel van de werkzaamheden.

Schat aan informatie

Rob Poel, wethouder Archeologie van de gemeente Cuijk: “Sinds het begin van de werkzaamheden zijn al veel interessante vondsten gedaan, zoals de in oktober aangetroffen sporen van een Romeins badhuis. De ontdekkingen van de afgelopen twee weken overtreffen die vondsten alweer. De Cuijkse bodem geeft steeds meer prijs hoe belangrijk de rol van Cuijk was in de Romeinse geschiedenis. Een rol die met deze nieuwe vondsten nóg belangrijker blijkt te zijn dan we al dachten. De ontdekkingen – en de schat aan informatie die ze met zich meebrengen – zijn niet alleen voor Cuijk van grote waarde, maar ook voor Nederland en zelfs op internationaal niveau van belang. Niet alleen was Cuijk één van de vroegste Romeinse steden in Nederland en fungeerde het als belangrijk knooppunt van wegen; Ook was het van groot militair belang in de 4de eeuw na Chr. toen de politieke onrust in het Romeinse Rijk toenam.”

Laatste technieken

In de Grotestraat ligt een groot bodemprofiel bloot van ca. 25 meter breed en ca. 2,5 meter diep. In dit profiel zijn de vullingen van de Romeinse weg te zien die bijna 1,5 meter dik zijn aangelegd. Daarnaast zijn de spitsgrachten zichtbaar die de toegang tot het Romeinse legerkamp markeren.

De gemeente Cuijk onderzoekt op dit moment hoe zij op de meest zorgvuldige manier kan omgaan met de aangetroffen archeologische resten. Er zijn maatregelen genomen om het plangebied te beschermen, waardoor de opgraving niet toegankelijk is. Op 22 november 2017 wordt de opgraving weer toegedicht om verder te kunnen gaan met de herinrichting van de Grotestraat. Dit betekent dat er korte tijd is om de vondsten zo veel en zo goed mogelijk vast te leggen en te borgen. De vondsten en bodemmonsters worden vervolgens geanalyseerd door een multidisciplinair team van specialisten die gebruikmaken van de laatste onderzoektechnieken en -methoden. Daarnaast wordt het onderzoek door middel van 3D gedocumenteerd zodat het beschikbaar is voor toekomstige visualisatietoepassingen. De gemeente denkt na over de manier waarop de vondsten in een later stadium kunnen worden gedeeld met inwoners en andere belangstellenden.

]]> 2017-11-20T16:47:06 https://www.cuijk.nl/nieuws/opnieuw-bijzondere-archeologische-ontdekkingen-in-cuijk
<![CDATA[Waarom doen we archeologisch onderzoek in Cuijk]]> Allereerst omdat het een wettelijke plicht is… De allereerste regelgeving rondom archeologie stamt al uit de jaren ‘50, toen is er een Rijksdienst opgericht: de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Een aantal leden van de werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) heeft ook samen met deze rijksdienst onderzoek gedaan. En Cuijk kwam al redelijk snel op de radar van deze rijksdienst vanwege de vele bijzondere vondsten in en rondom Cuijk. Daarom is de Romeinse Brug ook tot nationaal monument uitgeroepen. Ook ter hoogte van de Martinuskerk en bij de Maasburg zijn in die periode interessante onderzoeken gedaan. 

In 2007 is de wet veranderd waardoor de verantwoordelijkheid voor archeologie bij de gemeente zelf kwam liggen. Juist vanwege de archeologische rijkdom van Cuijk was Cuijk een van de eerste gemeenten die een apart beleid formuleerde op het gebied van archeologie. Hierdoor is in de loop der jaren op verschillende plaatsen in en rondom Cuijk veel archeologisch onderzoek verricht. En zo ook in de omgeving van de Grotestraat, zoals destijds op het Nutricia terrein en meer recent aan de Deken van den Ackerhof.

Archeologie blijft verbazen…

Voorafgaand aan het onderzoek in de Grotestraat, is een zogenoemd bureauonderzoek opgesteld. In dit bureauonderzoek hebben we geprobeerd om alle bekende informatie aangaande de Grotestraat samen te vatten, om een soort voorspelling te doen: "Wat gaan we hier aantreffen?" Bij dit soort vooronderzoek houden we wel altijd een slag om de arm, want we kunnen het niet exact weten. Ook was er een verwachting dat eerdere rioleringswerkzaamheden in de Grotestraat al heel veel verstoord zouden hebben. De verwachting was dat we nog wat restanten van de Romeinse weg zouden aantreffen, maar dan ook niet veel meer dan dat… Maar, archeologie blijkt ons nog altijd te kunnen verbazen: 

Zo hebben we onverwacht  toch nog sporen van het badhuis aangetroffen, bleek er ‘meer’ weg over te zijn dan verwacht en verbergt de Grotestraat nog meer Cuijkse archeologische schatten.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er op de Grotestraat een blauw zeil over een deel van de putrand hangt. We proberen die kant droog te houden in verband met het lopende onderzoek. En dat is best een uitdaging in November. Wordt vervolgd…

]]> 2017-11-13T13:54:28 https://www.cuijk.nl/nieuws/waarom-doen-we-archeologisch-onderzoek-in-cuijk
<![CDATA[Vrijwilligers en archeologie]]> Binnen de Erfgoedwet (de wet die er o.a. voor zorgt dat er onderzoek wordt gedaan voordat men gaat bouwen en graven) is er ruimte gemaakt voor vrijwilligers om bepaalde ’taken’ over te nemen van de professionele archeologie. Het gaat hierbij dan om taken die niet per se door een gediplomeerd archeoloog gedaan hoeven te worden. Al deze regels liggen vast in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waaraan alle archeologische bedrijven dienen te voldoen. 

De vrijwilligers mogen de bedrijven ondersteunen, bijvoorbeeld bij het zeven van grond, het wassen van aardwerk, maar ook het tellen, en het uitzoeken van vondsten. 

Gemeenten en vrijwilligers

Het samenwerken met vrijwilligers is één van de taakvelden van de gemeente. Dit geldt uiteraard dus ook voor de Archeologie. In Cuijk is een hele actieve, betrokken werkgroep Archeologie: de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC). Deze werkgroep is al decennia bezig met het vastleggen van het locale Cuijkse verleden. Het is dan ook aan deze werkgroep te danken dat er al zo veel bekend is van Cuijk in de Romeinse tijd. 

De vrijwilligers hebben:

Ook bij het project aan de Grotestraat spelen de vrijwilligers een belangrijke rol: ze helpen het archeologische bedrijf bij het ‘napluizen’ van de opgegraven grond. Hierbij komt heel veel bijzonder aardwerk naar boven, al dit aardwerk wordt geteld en gewogen en geanalyseerd.  

Afgelopen week heeft de werkgroep o.a. deze vondsten gedaan:

]]> 2017-11-06T13:32:49 https://www.cuijk.nl/nieuws/vrijwilligers-en-archeologie
<![CDATA[Archeologisch blijft het spannend in de Grotestraat]]> Het archeologische werk aan de Grotestraat nadert inmiddels het middelpunt tussen de in het verleden ontdekte spitsgrachten (grachten rondom het fort) in het noorden en zuiden van het oudste castellum (romeins fort).  Deze week gaan we richting de locatie waar mogelijk de ingang van het castellum is geweest. Een erg spannende zone dus.

Juist omdat dit soort zones niet vaak onderzocht worden gaan de archeologen zeer voorzichtig te werk. Gelukkig was er bij de rioleringswerkzaamheden vooraf al rekening gehouden met het feit dat Cuijk, en de Grotestraat in het bijzonder, een zeer rijk verleden heeft.  Daarom is er tijdens het werk rekening gehouden met de tijd die archeologen nodig hebben voor onderzoek.

Wat vorige week vooral opviel was de enorme toename in het aanwezige aardewerk. Veel materiaal is afkomstig uit andere delen van het Romeinse rijk. Het gaat hierbij om mooi luxe aardwerk. 

Ondertussen zijn ook de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) druk bezig om de weggegraven grond verder te doorzoeken. Begin deze week gaan ze aan de slag met het uitzeven van bijzondere ‘grondsporen’. Het gaat hierbij onder andere om greppels uit de romeinse tijd. Hierin is vooral veel romeins ‘afval’ terecht gekomen. 

Dat dit echt luxe aardewerk vormen waren blijkt uit de schitterende versieringen, zoals bijvoorbeeld met een vermoedelijke dolfijn of ander waterdier (zie foto’s). Versieringen hoeven overigens niet altijd middels figuren of mooie randen. Ook kan het oppervlakte zijn behandeld. Zo getuigd een bijzondere scherf van zogenaamd gebronsde waar. Door de oppervlaktebehandeling moet de beker bij aanschaf uitgezien hebben als een soort gouden beker. De archeologen moeten heel voorzichtig omgaan met het schoonmaken, als er te hard wordt geborsteld verdwijnt de behandeling van het oppervlakte. Dit materiaal dateert uit het midden van de eerste eeuw. Dit aardewerk werd ook in Cuijk vervaardigd.

Word vervolgd...

    

]]> 2017-11-01T13:34:18 https://www.cuijk.nl/nieuws/archeologisch-blijft-het-spannend-in-de-grotestraat
<![CDATA[Nieuwe vondsten uit Romeinse tijd in Grotestraat in Cuijk]]> Verder archeologisch onderzoek in Grotestraat noodzakelijk.

Vorige week werden bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat in Cuijk sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. Gedurende de afgelopen week is nader onderzoek gedaan naar deze sporen en de betekenis ervan. Ook zijn nieuwe vondsten gedaan, zoals resten van een Romeins beeld en brokstukken van muurschilderingen. Deze vondsten duiden nog steeds op de aanwezigheid van een Romeins badhuis uit de eerste eeuw.

Badhuis

Op basis van de vondsten die de afgelopen anderhalve week in de Grotestraat zijn gedaan, gecombineerd met eerdere vondsten op dezelfde locatie in de jaren ’70, kan volgens de archeologen nu al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gesteld dat Cuijk inderdaad een Romeins badhuis heeft gehad. Nadeel is dat de vondsten die in de jaren ‘70 zijn gedaan nooit goed zijn uitgewerkt. In tegenstelling tot tegenwoordig was er in die tijd geen wettelijke verplichting om dergelijke vondsten nader te onderzoeken. De archeologen vermoeden nu dat de opgravingen in de jaren ‘70 van het Romeinse badhuis zijn geweest. De recente vondsten bevestigen dit. Wethouder archeologie Rob Poel: “Na de opgravingen van deze week lijkt het steeds duidelijker te worden dat Cuijk in de Romeinse periode een belangrijke vestigingsplaats is geweest. Geduld is in deze een schone zaak. Er zal nog meer werk moeten worden verricht om meer te weten te komen over onze Romeinse geschiedenis en de schatten van het verleden zorgvuldig te kunnen opgraven.”

Overkluizing

Tijdens de opgravingen in de afgelopen week is veel Romeinse bouwmateriaal gevonden. Bij een deel daarvan lijkt het te gaan om een zogenaamde “overkluizing”, vlakbij het oude Romeinse badhuis. Dat badhuis lijkt nu gelegen te hebben in de nabijheid van de huidige opgravingslocatie, waar in de jaren ’70 archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Een overkluizing is een kleine koepel, die door de Romeinen over een rioleringsgreppel werd geplaatst. Het Romeinse bouwmateriaal heeft volgens de archeologen een zeer goede kwaliteit, wat erop zou kunnen duiden dat Cuijk in de Romeinse tijd een stad met een zekere status moet zijn geweest. Mogelijk vond de lokale Romeinse middenstand in Cuijk dat de afvoer van het badhuis te veel stankoverlast veroorzaakte en werd deze daarop van bovenaf dichtgemaakt met een overkluizing.

Aardewerk, muurschilderingen en beeld

Naast restanten van de overkluizing, hebben de archeologen grote hoeveelheden luxe aardewerk gevonden, waaronder rijkelijk versierde stukken terra sigillata (Romeins aardewerk). Ook zijn resten van Romeinse muurschilderingen opgegraven. De vochtige omstandigheden in de bodem hebben ervoor gezorgd dat deze resten relatief goed behouden zijn gebleven. Behalve in de Romeinse villa in Voerendaal, zijn dergelijke brokstukken van muurschilderingen nooit eerder in Nederland aangetroffen. De gevonden brokstukken zijn dusdanig kwetsbaar en uniek, dat alleen een gespecialiseerd onderzoeker deze kan schoonmaken en nader onderzoeken. Zo’n specialist moet nog worden ingeschakeld. Fotomateriaal hiervan wordt op korte termijn verwacht. Verder zijn er ook resten gevonden van een Romeins beeld gevonden. Het brokstuk is circa 40 centimeter hoog en toont de plooien van een Romeinse toga.

Spitsgracht

Een andere opmerkelijke vondst is de ontdekking van een zogenaamde “spitsgracht”. Een spitsgracht is een gracht rondom een militair complex; in dit geval rondom het Romeins castellum van Cuijk. Deze spitsgracht is uit de derde eeuw en loopt dwars door de eerder ontdekte Romeinse weg uit de eerste eeuw. Dit deel van de Romeinse weg was in de derde eeuw dus niet meer in gebruik. Mogelijk betekent dit dat de loop van de Romeinse weg door de Grotestraat zoals die tot nu steeds werd gezien toch anders was. Volgens de archeologen zou het kunnen zijn dat in de derde eeuw de gegoede burgerij van Ceuclum was weggetrokken en dat daarop het bestaande castellum werd uitgebreid. Meer informatie

Zodra er meer bekend wordt over de opgravingslocatie in de Grotestraat komt de gemeente Cuijk daarmee natuurlijk naar buiten. Meer informatie over het rijke Romeinse verleden van Cuijk vindt u onder andere op www.museumceuclum.nl en op www.buitenmuseumcuijk.nl.

Bijlage

]]> 2017-10-20T16:41:43 https://www.cuijk.nl/nieuws/nieuwe-vondsten-uit-romeinse-tijd-in-grotestraat-in-cuijk
<![CDATA[Aanwijzingen voor Romeins badhuis in Cuijk]]> Bij archeologisch onderzoek in de Grotestraat zijn op vrijdag 13 oktober 2017 sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een Romeins badhuis. De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan naar de sporen en de betekenis ervan. Mocht het inderdaad om een Romeins badhuis gaan, dan gaat het waarschijnlijk om een badhuis uit de eerste eeuw.

Hoge verwachtingen

Wethouder archeologie Rob Poel: “De verwachtingen van het archeologische onderzoek in de Grotestraat waren al hoog gespannen. Met deze eerste berichten over de mogelijke vondst van het Romeinse badhuis, stijgen die verwachtingen naar een hoogtepunt. Cuijk is bekend om haar rijke Romeinse verleden en ik hoop dat deze bijzondere ontdekking hier nog een belangrijke extra dimensie aan toe gaat voegen, zowel op nationaal als internationaal niveau.”

Beschermende maatregelen

De gemeente Cuijk onderzoekt op dit moment hoe zij op de meest zorgvuldige manier om kan gaan met de gevonden sporen en het verdere onderzoek daarnaar. In ieder geval zijn er maatregelen genomen om het zoekgebied en de vondst te beschermen. De opgraving is hierdoor niet toegankelijk en niet zichtbaar.
De werkzaamheden in de Grotestraat, waar in het kader van een herinrichting onder andere wordt gewerkt aan de riolering, zijn vrijdag tijdelijk stil gelegd, maar worden maandag hervat.

Meer informatie

In de loop van volgende week (week 42) is er naar verwachting meer duidelijkheid te geven over de aangetroffen sporen. Meer informatie over het rijke Romeinse verleden van Cuijk, is te vinden in onder andere museum Ceuclum en op de website www.buitenmuseumcuijk.nl.

Foto 1 en 2: Restanten Romeins bouwmateriaal met 'roze' verbrande mortel er tussen. Brandresten zichtbaar op de restanten bouwmateriaal. (Grotestraat Cuijk).

Foto 3: Archeologisch materiaal. Foto 4: Emmer met restanten van romeinse tegula's (Grotestraat Cuijk).

Foto 5: Laag met restantenbouwpuin en mortel. Aanduiding voor mogelijke aanwezigheid van een Romeinse steenbouw. Foto 6: Profielfoto van de restanten van het Romeinse bouwmateriaal. (Grotestraat Cuijk).

Foto 7: Romeinse tegula liggend op het archeologische tekenbord. Deze heeft tegen de wand aangestaan. (Grotestraat Cuijk).

Foto 8: Werkmateriaal van archeologen ter plaatse. Foto 9: Zakken met Romeins bouwmateriaal. (Grotestraat Cuijk).

]]> 2017-10-13T16:38:37 https://www.cuijk.nl/nieuws/aanwijzingen-voor-romeins-badhuis-in-cuijk
<![CDATA[Wat maakt Cuijk voor jou bijzonder? Laat zien, vertel, deel]]> Zijn het de Kraaijenbergse Plassen, is het een bezoekje aan de schouwburg, het rustbankje aan de Maas of een terrasje in het centrum? Of misschien jouw eigen wijk, de gezellige buurt of het speeltuintje waar iedereen samenkomt?

Wat Cuijk voor jou bijzonder maakt, weet jij zelf het allerbest. Misschien is het voor jou zelfs zo vanzelfsprekend dat je er niet meer bij stil staat. Met CuijkDoet! willen we dat juist wel doen. Zo brengen we samen in beeld waarom de gemeente Cuijk een fijne en mooie plek is om te wonen, te werken, te ondernemen en genieten.

Waarom is dat belangrijk

Het is belangrijk dat Cuijk die fijne plek blijft. Daarvoor is het nodig dat inwoners en ondernemers hier graag blijven en dat nieuwe inwoners en ondernemers hier graag naar toe komen. Alleen dan kunnen we alle voorzieningen als scholen, winkels een schouwburg in stand houden. Maar ook een levendig centrum hebben en de gezellige drukte bij evenementen behouden.

Om nieuwe inwoners en ondernemers te trekken, moeten we blijven werken aan de bekendheid van onze gemeente. Daar moeten we niet te bescheiden in zijn en dat zijn we nu soms nog wel. Zoals ook een bedrijf reclame maakt voor haar producten zo mogen wij ook meer laten zien wat we hebben en waar we trots op zijn. Iedere inwoner en ondernemer van de gemeente Cuijk is hierbij een ambassadeur.

Waarom CuijkDoet!

Van oudsher staat Cuijk bekend om de ‘aanpakkers mentaliteit’. Dat zie je terug in de geschiedenis waarin er in de gemeente Cuijk altijd veel ‘maakbedrijven’ waren. En die werkmentaliteit zie je ook nu nog terug in het verenigingsleven waar veel vrijwilligers actief zijn en in het lokale ondernemerschap.

Met campagne willen we dit ‘Doen’ uitstralen, er gebeurt hier immers van alles. Dit wordt dan ook nog verder vertaald in andere werkwoorden; Cuijk Onderneemt, Cuijk Werkt, Cuijk Leeft, Cuijk Woont…..

De campagne is vormgegeven, de invulling nog niet. Dat willen we doen samen met de Cuijkenaren. Hierbij kan veel. Zoals mooie verhalen, foto’s, ervaringen, filmpjes.

Wat gaat er gebeuren

Onder de vlag van CuijkDoet! gaan we de komende jaren aan de slag om samen met ambassadeurs het moois van Cuijk te laten zien, te vertellen en te delen. Aan elkaar en de rest van de wereld. Hiervoor komen acties, haken we aan bij bestaande gebeurtenissen en organiseren we zelf leuke evenementen. Wil jij ook graag jouw bijdrage hier aan geven, laat dit dan weten via (e-mail). We nemen dan contact met je op. Dit mag van alles zijn: een mooi verhaal, en bijzonder plekje, een creatief idee of een evenement waarin we samen kunnen optrekken. Heb je een vraag, mail dan gerust naar info@cuijkdoet.nl. Voor meer info: www.cuijkdoet.nl.

]]> 2017-09-25T11:58:30 https://www.cuijk.nl/nieuws/wat-maakt-cuijk-voor-jou-bijzonder-laat-zien,-vertel,-deel
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-februari-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-maart-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-januari-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/cuijk-onderneemt!-nieuwsbrief-april-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt!-nieuwsbrief-mei-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-juli-2017/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-maart-en-april-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-mei-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/11067-cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-juni-2018/ondernemersloket
<![CDATA[Dag van de ondernemer]]>

Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/welkom-bij-cuijk/beheer/nieuwsbrieven/cuijk-onderneemt/11910-11067-cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-dag-van-de-ondernemer-2018/dag-van-de-ondernemer
<![CDATA[Ondernemersloket]]> Ons ondernemersloket staat voor u klaar! Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0485-396743.

]]> 2017-02-09T11:06:00 https://www.cuijk.nl/12201-11067-cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-januari-2019/ondernemersloket