Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Cuijk zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Sommige verordeningen (bijvoorbeeld voor belastingen) gaan over de verplichtingen die u als burger heeft, andere beschrijven welke rechten u kunt laten gelden (bijvoorbeeld de Subsidieverordening).

U kunt hier alle verordeningen van de gemeente Cuijk raadplegen. Ze zijn ook raadpleegbaar via www.officielebekendmakingen.nl.

De geconsolideerde teksten zijn te vinden onder, lokale wet- en regelgeving. Geconsolideerd betekent dat latere wijzigingsbesluiten in de oorspronkelijke tekst van het besluit zijn verwerkt. Het gaat dan om de volledige op een bepaalde datum geldende tekst. Ook zijn er diverse wetstechnische gegevens toegevoegd, zoals de datum van inwerkingtreding, wanneer de raad de verordening heeft vastgesteld, wanneer de verordening is gepubliceerd etc.

Achtergrond

De gemeenteraad stelt regelingen vast waaraan iedereen in de gemeente zich moet houden. Deze regelingen, meestal verordeningen genoemd, zijn eigenlijk gemeentelijke wetten. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast binnen de grenzen die de Gemeentewet en andere wetten stellen. Een voorbeeld van zo’n verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening, beter bekend als de APV. De APV bevat een groot aantal gebods- en verbodsbepalingen, over onder meer op het gebied van verkeer, evenementen en geluidhinder.