Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Raadsinformatie

U vindt hier de vergaderkalender, de vergaderstukken en overige raadsinformatie zoals raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen.

Vergaderingen volgen

Informatie over het uitzenden en bijwonen van vergaderingen.

Werkwijze

Informatie over de taken van de gemeenteraad.

Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Commissieleden

Wie zitten er in de commissies?

Griffie

De griffier ondersteunt de raad en zorgt dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Financiële stukken

Op deze pagina vindt u per jaar de begroting en jaarstukken.

Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

De vijf gemeentes in het Land van Cuijk werken intensief samen en hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie.

Coalitieprogramma 2018 - 2022

In maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Liberaal LVC, ABC en CDA vormen de coalitie en hebben het coalitieprogramma “Samen bouwen aan de duurzame toekomst” opgesteld.

Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Cuijk heeft inspraakorganen die de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden adviseren over zaken in het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.