Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Inspraak

Om invloed te hebben is inspraak nodig. De gemeente heeft een inspraakverordening. De inspraak kan schriftelijk worden geregeld maar ook mondeling, bijvoorbeeld door een hoorzitting. De gemeente kan ook speciale organen in het leven roepen voor de inspraak. Te denken valt aan de wijk- en dorpsraden die de gemeente adviseren over de plannen die hun eigen wijk of dorp betreffen. Ook zijn er adviesraden voor bepaalde beleidsterreinen waarin belanghebbenden en organisaties zijn vertegenwoordigd. Zo kennen we voor het Sociaal Domein de Adviesraad Sociaal Domein.

Meepraten en inspreken

De raad kent drie type vergaderingen:

 1. Themabijeenkomsten
  Bij themabijeenkomsten kunnen inwoners en andere belangstellenden meepraten. U zit aan tafel samen met de raads- en commissieleden. Er zijn dan geen bijzondere spreekregels.
 2. Commissievergaderingen
  Tijdens commissievergaderingen kan iedereen gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. De inspreker zit aan de vergadertafel en mag in twee termijnen (spreekrondes) bij het desbetreffende voorstel het woord voeren. In de eerste termijn is de spreektijd maximaal 5 minuten, in de tweede termijn maximaal 2 minuten. De inspreker krijgt als eerste het woord van de voorzitter. De commissieleden kunnen vragen stellen aan de inspreker.
 3. Raadsvergaderingen
  Tijdens raadsvergaderingen kan iedereen gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Bij de raad spreekt u bij aanvang van het agendapunt in één termijn vanaf het spreekgestoelte. De spreektijd is maximaal 5 minuten. De inspreker krijgt als eerste het woord van de voorzitter. De raadsleden kunnen vragen stellen aan de inspreker. 

Uw invloed wordt kleiner naar mate het moment van besluitvorming dichterbij komt!

Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht bij de commissies en de raad moeten dit uiterlijk 12.00 uur ’s middags op de dag van de vergadering melden bij de griffie. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn bij de vergadering. Het is bij raads- en commissievergaderingen niet mogelijk gebruik te maken van beamer/scherm. Soms wijken we af van de “basisspelregels”. U wordt daarover dan vooraf geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie (griffie@cuijk.nl, 0485-396633).

Zelf een onderwerp op de politieke agenda krijgen

U kunt een Burgerinitiatief indienen of gebruikmaken van het Burgerpodium! De raad biedt een podium om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Het eerste kwartier van de themabijeenkomsten is voor u! U kunt er aandacht vragen voor een onderwerp waarvan u vindt dat de raad er mee aan de slag moet. Er gelden wel enkele spelregels:

 • U meldt zich uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de themabijeenkomst bij de griffie (griffie@cuijk.nl, 0485–396633).
 • De spreektijd (maximaal 15 minuten) wordt verdeeld over de sprekers. Is er één spreker, dan krijgt deze maximaal 10 minuten spreektijd. Na uw inbreng kan de zaal reageren. De voorzitter geeft tot slot aan wat er wordt gedaan met uw inbreng.
 • Het burgerpodium is niet bestemd voor individuele kwesties (zoals de aanvraag van een uitkering) en voorstellen die al op de politieke agenda staan of de afgelopen twee raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest.

De griffie adviseert u hierover. Het is mogelijk om gebruik te maken van ondersteuning met beeld en geluid of anderszins. Soms wijken we af van de “basisspelregels”. U wordt daarover dan vooraf geïnformeerd.

U kunt natuurlijk ook in contact komen met de raad door een raadslid, fractie of de raad te benaderen per brief of mail. Een brief of mail aan de raad biedt u aan via de griffie.

Burgerinitiatief en referendum

U wilt een onderwerp op de politieke agenda krijgen en dat lukt niet via de weg van bijv. een e-mail aan de raad, het benaderen van een fractie of het burgerpodium? Dien dan een burgerinitiatief in! Met een burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad. Inwoners van de gemeente kunnen een initiatief indienen. Een verzoek moet door ten minste 75 initiatiefgerechtigden worden ondersteund. Wanneer een voorstel zijn effect heeft in het leefgebied van één dorpskern er sprake van een geldig verzoek wanneer het door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund. Wanneer het burgerinitiatief voldoet aan de vereisten, wordt het behandeld in de raad. In de verordening burgerinitiatieven zijn de ‘spelregels’ opgenomen. De griffie adviseert u hier graag over.

Kiesgerechtigden hebben, onder bepaalde voorwaarden, het recht tot het aanvragen van een referendum over een voorgenomen raadsbesluit. Wilt u het initiatief nemen tot het houden van een referendum, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders. Uw kennisgeving moet uiterlijk 12.00 uur op de vijfde dag voorafgaande aan de raadsvergadering waarvoor het voorgenomen besluit is geagendeerd, bij het college zijn ingediend. Deze kennisgeving moet worden ondersteund door 25 andere kiesgerechtigden. Neem voor meer informatie contact op met de griffie.